Saltar al contenido

10 najlepszych rymowanek dla dzieci z tekstami

10 najlepszych rymowanek dla niemowl?t z tekstami

10 najlepszych rymowanek dla dzieci z tekstami

Ostatnia aktualizacja 15 stycznia 2020 r

Rymowanki s? wa?n? cz??ci? rozwoju poznawczego dziecka. Litera tych rymów pomaga dziecku uczy? si? o alfabecie, liczbach, zwierz?tach i ró?nych elementach codziennego u?ytku. Rymowanki to ?wietny sposób, aby pomóc dziecku w nauce i nauce j?zyka.

Jako dziecko musia?e? s?ysze? rymy od swoich rodziców, a rodzice z kolei mogli us?ysze? od twoich rodziców. Oznacza to, ?e ?piewanie dzieci?cych rymowanek by?o w praktyce od pokole?, a ta praktyka okaza?a si? pomocna na wiele sposobów. S? to jedne z najlepszych ko?ysanek dla Twojego dziecka, a tak?e ró?ne zalety ?piewania rymowanek dla Twojego dziecka.

Wideo: Humpty Dumpty – rymowanka dla niemowl?t i ma?ych dzieci

Korzy?ci z dzieci?cych piosenek dla niemowl?t

Rymowanki maj? ogromne korzy?ci dla Twojego dziecka, poniewa? s? nie tylko kawa?kami melodii, które pomog? uspokoi? dziecko, ale s? równie? bardzo pouczaj?ce i edukacyjne. Oto niektóre z korzy?ci, jakie dziecko mo?e uzyska? z dzieci?cych piosenek:

  1. Zaanga?owanie dziecka w rymowankach to jeden z najlepszych sposobów, aby go zabawi?, a jednocze?nie nauczy? go czego? ciekawego. ?piewanie piosenek dla dzieci z grup? przyjació? dziecka to ?wietny sposób na udzia? w zabawnej grupie.
  2. ?piewanie dziecku tradycyjnych piosenek dla dzieci pomaga jej zachowa? warto?ci kulturowe i tradycje. To, co ?piewa?by? jako dziecko, mo?e by? nauczone swoje male?stwo wraz z jego przydatno?ci?. To absolutna przyjemno?? patrze?, jak twoje male?stwo pod??a twoimi ?ladami.
  3. Piosenki dla dzieci równie? sprawiaj?, ?e dzieci s? m?drzejsze. Dzieje si? tak, poniewa? dzieci, które s? nara?one na czytanie i ?piewanie w m?odszym wieku, staj? si? lepszymi czytelnikami, gdy dorastaj?, w porównaniu do dzieci, które nie s?uchaj? ani nie ?piewaj? rymowanek. Pomaga tak?e dzieciom lepiej si? koncentrowa?.
  4. Kolejn? zalet? piosenek dla dzieci, której nie mo?na zignorowa?, jest ogromna wi??, która rozwija si? mi?dzy rodzicami a dzieckiem. Je?li jest postrzegany jako do?wiadczenie edukacyjne, a nie ma?e zadanie, spe?nia swój prawdziwy cel.
  5. Rymowanki mog? równie? pomóc dziecku w tworzeniu obrazów mentalnych w g?owie z ka?d? lini? wiersza. Pomaga mu to rozwin?? umiej?tno?ci twórcze.

Najpopularniejsze piosenki dla dzieci dla niemowl?t

Jakie s? kryteria dobrej ko?ysanki? Najwa?niejszym aspektem piosenek dzieci?cych dla jednorocznego dziecka jest chwytliwa melodia i tekst, oprócz innych. Oto kilka s?ynnych rymowanek z akcjami dla dzieci, które z pewno?ci? spodoba si? Twojemu dziecku.

1. Twinkle, Twinkle Little Star

?wie? ?wieci ma?a gwiazdkoJak si? zastanawiam, kim jeste?Ponad ?wiatem tak wysokoJak diament na niebie?wie? ?wieci ma?a gwiazdkoJak si? zastanawiam, kim jeste?

Kiedy upalne s?o?ce zniknieKiedy nic nie ?wieciNast?pnie poka?esz swoje ma?e ?wiat?oMigocz, migocz, przez ca?? noc?wie? ?wieci ma?a gwiazdkoJak si? zastanawiam, kim jeste?

2. Wios?uj, wios?uj, wios?uj ?ódk?

Wios?uj wios?uj wios?uj ?ódk?Delikatnie w dó? strumieniaRado?nie, weso?o, weso?o, weso?o?ycie jest niczym innym jak snem

Wios?uj wios?uj wios?uj ?ódk?Delikatnie wdrap si? na strumie? Je?li zobaczysz ma?? myszNie zapomnij krzycze?!

Wios?uj wios?uj wios?uj ?ódk?Delikatnie w dó? rzeki, je?li zobaczysz krokodylaNie zapomnij krzycze?!

Wios?uj wios?uj wios?uj ?ódk?Delikatnie do brzeguJe?li zobaczysz lwaNie zapomnij rykn??!

3. Humpty Dumpty

Humpty Dumpty siedzia? na ?cianie.Humpty Dumpty mia? wielki upadek.Wszystkie konie króla i wszyscy ludzie króla.Nie mog?em ponownie z?o?y? Humpty’ego. (x3)

4. Ko?a w autobusie

Ko?a ci??arówki kr??? w kó?ko,w kó?kow kó?ko.Ko?a ci??arówki kr??? w kó?ko,W ca?ym mie?cie.(Obró? r?ce wokó? siebie)

Wycieraczki przedniej szyby w autobusie poruszaj? si?, poruszaj? si?, poruszaj? si?;Swish, swish, swish;Swish, swish, swish.Wycieraczki przedniej szyby poruszaj? si?, przesuwaj?, przesuwaj?,W ca?ym mie?cie.(?Swish? r?ce przed sob? jak wycieraczki)

D?wi?k klaksonu, d?wi?ki, d?wi?ki;Beep, beep, beep;Beep, beep, beep.D?wi?k klaksonu, d?wi?ki, d?wi?ki,W ca?ym mie?cie.(Uderz d?oni? przed sob? jak tr?bienie klaksonem)

Drzwi autobusu otwieraj? si? i zamykaj?;Otwarte i zamkni?te;Otwarte i zamkni?te.Drzwi autobusu otwieraj? si? i zamykaj?;W ca?ym mie?cie.(Popchnij r?ce do przodu i do ty?u przed sob?)

Kierowca autobusu mówi: ?Cofnij si?,wró?, wró?;Kierowca autobusu mówi: ?Dalej?.W ca?ym mie?cie.(Wyceluj kciuk w rami?)

Niemowl?ta w autobusie mówi?: ?Wah, wah, wah;Wah, wah, wah;Wah, wah, wah. “Dzieci w autobusie mówi? ?Wah, wah, wah?W ca?ym mie?cie.(Pocieraj pi??ciami przed oczami)

Mamy w autobusie mówi?: ?Cisza, cisza, cisza;Cisza, cisza, cisza;Cisza, cisza, cisza ?.Mamy w autobusie mówi?: ?Cicho, cicho, cicho?W ca?ym mie?cie.(Przytrzymaj palec wskazuj?cy przed ustami, jakby? mówi? ciii)

5. Stary Mac Donald mia? farm?

Stary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-OA na swojej farmie mia? krow?.E-I-E-I-OZ mu mu mu mu tutajI mu mu mu muOto mu, jest muWsz?dzie mu muStary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-O

Stary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-OA na swojej farmie mia? ?wini?.E-I-E-I-OOink oink tutajI tam jest oinkOto oink, jest oinkWsz?dzie oink oinkStary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-O

Stary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-OA na swojej farmie mia? kaczk?E-I-E-I-OZ uzdrowicielem tutajI uzdrowiciel tamOto uzdrowiciel, jest uzdrowicielWsz?dzie uzdrowicielStary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-O

Stary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-OA na swojej farmie mia? konia.E-I-E-I-OZ chichotem tutajI r?enie tamTutaj jest s?siad, jest s?siadWsz?dzie s?siedzi s?siedziStary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-O

Stary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-OA na swojej farmie mia? jagni?.E-I-E-I-OZ baa baa tutajI tam baa baaOto Baa, jest BaaWsz?dzie baa baaStary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-O

Stary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-OA na swojej farmie mia? kilka kurczaków.E-I-E-I-OZ trzaskiem tutajI stukot tamOto klask, klaskWsz?dzie brz?kZ baa baa tutajI tam baa baaOto Baa, jest BaaWsz?dzie baa baaZ chichotem tutajI r?enie tamTutaj jest s?siad, jest s?siadWsz?dzie s?siedzi s?siedziZ uzdrowicielem tutajI uzdrowiciel tamOto uzdrowiciel, jest uzdrowicielWsz?dzie uzdrowicielOink oink tutajI tam jest oinkOto oink, jest oinkWsz?dzie oink oinkZ mu mu mu mu tutajI mu mu mu muOto mu, jest muWsz?dzie mu mu

Stary Macdonald farm? mia?E-I-E-I-OOOOOOO ???

6. Raz, dwa, trzy, cztery, pi??

Jeden dwa trzy cztery pi??,Kiedy z?apa?em ?yw? ryb?,Sze?? siedem osiem dziewi?? dziesi??,Potem znowu puszczam.

Dlaczego pozwoli?e? mu odej???Poniewa? bardzo mocno ugryz? mnie w palec.Który palec ci? ugryz??Ten ma?y palec po prawej stronie.

7. Incy, Wincy Spider

Spider Incy Wincy wspi?? si? po dziobkuDeszcz spad? i wzi?? paj?kaS?o?ce wsta?o i osuszy?o ca?y deszczI znowu paj?k Incy Wincy wspi?? si? po dyszy (x2)

8. Cze??, Diddle Diddle

Cze?? Diddle Diddle, kot i skrzypce,Krowa skoczy?a na ksi??ycSzczeniak ?mia? si? z widoku takiego sportu,I talerz uciek? ?y?k?.

9. Wielki stary ksi??? Yorku

Och, wielki ksi??? Yorku,Mia?em dziesi?? tysi?cy ludziKaza? im maszerowa? na szczytWszyscy wstaj?Wzgórze i maszerowa?Znowu w dó?. Wszyscy siedz?

A kiedy wstali, wstali.Wszyscy wstaj?A kiedy byli na dole, byli na dole.Wszyscy siedz?A kiedy byli w po?owie drogi,Nie byli ani w gór?, ani w dó?.Wszystko w po?owie

10. Zoom, Zoom, Zoom

Zoom Zoom Zoom(pocieraj r?ce razem, na boki, kieruj?c je w gór?)Pójdziemy na ksi??yc.

Zoom Zoom ZoomPójdziemy na ksi??yc.

Je?li chcesz wybra? si? na wycieczk?,Wsi?d? na pok?ad mojej rakiety.

Zoom Zoom ZoomPójdziemy na ksi??yc.

5, 4, 3, 2, 1,(trzymaj 5 palców w gór? i odliczaj)

Odlecie?!(delikatnie wyrzu? dziecko w powietrze)

Wspomniane piosenki dla dzieci to niektóre z popularnych piosenek, które by?y ekscytuj?ce od pokole?. Mo?esz za?piewa? niektóre z tych piosenek swojemu male?stwu i sp?dza? z nim du?o czasu!