Saltar al contenido

5 porad, jak sprawić, by szczęście stało się rzeczywistością

© Depositphotos.com / yanlev Dowiedz si?, jakie s? najbardziej skuteczne nawyki, aby zwi?kszy? szcz??cie.

Ponadto rozpoczyna si? cykl, a ludzie po?wi?caj? chwil? na zastanowienie si?, co sprawi, ?e ten nowy rok b?dzie op?acalny. Czas projektowa? przysz?o??, d??y? do nowych horyzontów i wyznacza? nowe cele.

Ka?da osoba ma swoje szczególne pragnienia, ale je?li czuje si? pe?na, szcz??liwa i spe?niona, jest to wspólny cel wszystkich! Co jednak w praktyce przyczynia si? do osi?gni?cia tego pozytywnego stanu w prawdziwy i trwa?y sposób w naszym ?yciu?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano od czasów staro?ytnych, a najbardziej asertywnym wnioskiem jest to, ?e nie ma konkretnej formu?y na osi?gni?cie szcz??cia, ale raczej istotne czynniki, które sprzyjaj? dobrobytowi cz?owieka. Jest to proste zadanie i w?a?nie dlatego dana osoba odczuwa pewn? trudno??, poniewa? od dzieci?stwa uczy si? radzenia sobie z kompleksem. Jest to ci?g?e ?wiczenie, które, podobnie jak k?piel, nale?y bra? codziennie!

Ale w ko?cu jakie s? wskazówki?

Grecki filozof Epikur (341 pne i 270 pne) by? jednym z najwi?kszych uczniów szcz??cia. Uwa?a?, ?e misj? mo?na osi?gn?? poprzez 3 proste i pot??ne nawyki, sprawd? poni?ej:

Mie? przyjació?

Epikur wskaza?, ?e przyja?? czyni jednostk? bardziej kompletn?, powiedzia?, ?e nie powinni?my je?? sami, nawet prostej przek?ski. Na dzie? dzisiejszy nie wystarczy znale?? przyjació? sporadycznie lub utrzymywa? kontakt telefoniczny lub online, musisz mie? sta?ych wspó?pracowników, którzy cz?sto si? widuj?.

Szukajcie wolno?ci

Drugim sk?adnikiem wskazanym przez Epikura jest wolno??, która wi??e si? z niezale?no?ci? finansow?, samowystarczalno?ci? i oderwaniem si? od ?drobnych codziennych? czynników, takich jak plotki, konkurencyjno?? i opinia innych ludzi.

Mie? dobrze przeanalizowane ?ycie

Epikur odnosi si? do chwil zarezerwowanych do refleksji nad w?asnym ?yciem, osoby, która po?wi?ca czas na analiz? tego, co go trapi, zmniejsza niepokój i staje si? spokojniejsza. W tym sensie konieczne jest od??czenie si? od nurtów dnia i rozpraszania ?wiata, szukaj?c spokojnego miejsca, w którym mo?na po?wi?ci? si? tej praktyce.

W Coachingingu przedstawiamy niektóre zachowania, które mog? znacz?co przyczyni? si? do szcz??cia, takie jak:

wdzi?czno??

By? wdzi?cznym to uzna? ludzi i wydarzenia, które w jaki? sposób by?y i s? wa?ne w twoim ?yciu. Wdzi?czno?? jest jednym z najpot??niejszych uczu? cz?owieka, a eksperyment naukowy pokazuje, ?e bycie wdzi?cznym naprawd? zwi?ksza stopie? szcz??cia jednostki. W filmie:

Niech ?yje prezent

Wszystkie powy?sze porady podkre?laj? znaczenie ?ycia tu i teraz, aby tylko tera?niejszo?? by?a w stanie zapewni? bogate do?wiadczenia, które czyni? ?ycie wartym zachodu.

Zainspiruj si? filmem José Roberto Marquesa, prezesa IBC i jednego z najwi?kszych trenerów dzisiaj w Brazylii i na ?wiecie. Profesjonalista, który bardzo pozytywnie wp?yn?? na ?ycie tysi?cy ludzi!

Skorzystaj z okazji, aby zdefiniowa? swoje cele na podstawie tych podstawowych czynników, które przyczyniaj? si? do budowania naprawd? satysfakcjonuj?cego i szcz??liwego ?ycia!

Podoba? ci si? ten artyku?? Nast?pnie podziel si? z przyjació?mi i dziel si? szcz??ciem!