Saltar al contenido

7 sztuczek, które zwiększą uwagę i koncentrację dziecka

7 sztuczek dla budowania dziecka

7 sztuczek, które zwi?ksz? uwag? i koncentracj? dziecka

Ostatnia aktualizacja 31 pa?dziernika 2018 r

Uwaga ma?ych dzieci zawsze by?a przedmiotem troski rodziców. Wyobra? sobie: w?a?nie da?e? swojemu maluchowi naprawd? atrakcyjn? zabawk?, a on ju? si? nim nudzi w nieca?e 3 minuty! Albo w?a?nie uda?o ci si? go uspokoi? za pomoc? bloku bloków w pokoju dziecinnym, ale p?acze za tob?, zanim jeszcze wyjdziesz z pokoju! Jest rzecz? naturaln?, ?e ma?e dzieci i dzieci maj? ma?? koncentracj? uwagi, poniewa? ich mózgi wci?? si? rozwijaj?. Jednak my, rodzice, powinni?my nad tym pracowa?, buduj?c z czasem t? uwag? i koncentracj?, powoli, ale konsekwentnie.

Mówi?c najpro?ciej, okres uwagi to okres, w którym mo?na skupi? si? na dowolnej aktywno?ci. Ka?de dziecko jest wyj?tkowe i wyj?tkowe. Wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e zakres uwagi dzieci jest tak indywidualny i ró?ny, jak same dzieci. Niektóre dzieci b?d? mia?y bardzo krótki okres uwagi, podczas gdy inne mog? mie? d?u?szy.

Jako rodzice mo?emy ?atwo ulec frustracji, gdy dzieci maj? krótk? uwag?. Obawiamy si?, ?e mo?e to wp?yn?? na twój przysz?y potencja? akademicki i si?? mózgu. Je?li zauwa?y?e? równie?, ?e twoje dziecko nie ma uwagi, pierwsz? rzecz? do zrobienia jest przestanie si? martwi?. Tak, zdecydowanie mo?esz poprawi? zasi?g uwagi.

Rzu? okiem na te 7 popartych naukowo sztuczkami, aby zwi?kszy? czas koncentracji dziecka. Czyni? cuda

1. Brak telewizji lub nara?enia na telefony komórkowe do 2 lat

To pierwsza zasada, gdy chcesz poprawi? uwag? i koncentracj? dziecka. Jako rodzice cz?sto uciekamy si? do urz?dze?, które rozpraszaj? i uspokajaj? nasze dzieci. Jest rzecz? oczywist?: czas na ekranie w tym m?odym wieku jest tylko ZAK?ÓCONY, a nie ROZWIJAJ?CY mózg Twojego dziecka. W rzeczywisto?ci, wed?ug ekspertów ds. Rozwoju dziecka, twoje dziecko nie powinno by? nara?one na telewizj?, wideo lub telefony komórkowe przez pierwsze dwa lata, poniewa? mo?e to mie? d?ugotrwa?y wp?yw na jej rozwój spo?eczno-emocjonalny.

2. ZNAJD?, co najbardziej przykuwa uwag? Twojego dziecka

Czy Twoje dziecko lubi czyta?, ?piewa? lub gra? w gr?? Ró?ne dzieci maj? ró?ne zainteresowania i aby zwi?kszy? ich uwag? i czas koncentracji, musisz najpierw znale?? JEDEN? aktywno??, która szybciej przyci?ga ich uwag?.

Gdy znajdziesz t? aktywno??, któr? Twoje dziecko najbardziej lubi, powoli zwi?ksz ilo?? czasu, który na ni? sp?dzasz. Je?li wi?c muzyka sprawia, ?e ??dziecko jest uwa?ne przez ponad 3 minuty, powoli zwi?ksz czas do 5 minut. Po kilku dniach zauwa?ysz, ?e Twoje dziecko mo?e lepiej si? skupi?, a jego zasi?g uwagi zdecydowanie si? poprawi?.

3. ZOSTA? towarzyszem dziecka

Zabawa zosta?a ustalona, ??aby przyspieszy? rozwój mózgu dziecka. Ale jest jedna sztuczka, aby uczyni? j? bardziej skuteczn?: baw si? z dzieckiem! Naukowcy odkryli, ?e czas zabawy znacznie zwi?ksza moc umys?ow? dziecka, gdy matka jest równie? zaanga?owana! W rzeczywisto?ci, im bardziej matka bawi si? z dzieckiem, tym lepsza b?dzie jej koncentracja.

Dlaczego tak si? dzieje jest proste: Twoje dziecko mo?e bawi? si? zabawk? d?u?ej w jego obecno?ci ni? podczas jego nieobecno?ci. Ich obecno?? i udzia? sprawiaj?, ?e ka?da aktywno?? jest znacznie przyjemniejsza i interesuj?ca dla dziecka.

UWAGA: Aby to by?o mo?liwe, musisz utrzyma? wysoki poziom energii. Mózg twojego dziecka rozwija si? bardziej w ci?gu pierwszych pi?ciu lat, i jest to tak?e czas, kiedy mo?esz czu? si? najbardziej zm?czony! Lekarze zalecaj?, aby ka?da matka MUSI robi? te 3 rzeczy, aby zapewni? rozwój dziecka. Musisz wzi?? pod uwag?!

4. UTRZYMUJ swoje dziecko bez ba?aganu

Nie tylko doro?li maj? tendencj? do rozpraszania si? tym zaburzeniem, ale dzieci te? go nienawidz?! Dlatego niezwykle korzystne jest utrzymanie pokoju dziecka w czysto?ci, porz?dku i porz?dku. Pomo?e to dziecku skoncentrowa? si? na wykonywanej czynno?ci. Uporz?dkowany pokój tworzy uporz?dkowane ?rodowisko, co sprzyja zdolno?ci dziecka do zwi?kszenia jego uwagi.

Wskazówka: wykorzystaj niektóre z tych inteligentnych pomys?ów do przechowywania zabawek Twojego dziecka. Pomog? ci utrzyma? pokój w czysto?ci bez wi?kszego wysi?ku ka?dego dnia!

5. ZMNIEJSZ dystrakcje podczas gry

Jest to jeden ze sposobów na zwi?kszenie czasu koncentracji dziecka. Je?li w tle jest g?o?na muzyka, telewizja lub inne g?o?ne rzeczy, gdy próbujesz rozmawia?, ?piewa? lub robi? co? ze swoim dzieckiem, spowoduje to, ?e dziecko straci koncentracj?. Najlepszym sposobem na zminimalizowanie rozproszenia podczas zabawy / sp?dzania czasu z dzieckiem jest doradzenie innym cz?onkom rodziny, aby szanowali ten czas jako ?czas ciszy?. Zastanów si? te?, czy nie zabra? dziecka w miejsce wolne od zak?óce?, takie jak pokój lub balkon, gdzie mo?e skupi? si? na ?wiecie zewn?trznym bez rozpraszania uwagi pe?nym telewizorem!

6. Daj dziecku proste, otwarte zabawki

Nigdy nie wahamy si? oferowa? naszym dzieciom najbardziej eleganckich zabawek dost?pnych na rynku. Jednak wed?ug ekspertów najlepiej jest zach?ca? dziecko do zabawy otwartymi zabawkami. Oznacza to proste artyku?y gospodarstwa domowego, takie jak serwetka lub ?y?ka, podstawowe zabawki na wynos, a nawet klocki, je?li dziecko jest starsze. Jest to silny powód.

Pewnie zauwa?y?e?, ?e dzieci maj? tendencj? do sprawdzania wszystkiego bardzo dobrze: wk?adaj? to do buzi, potrz?saj? i wyrzucaj?! To znak twojego ciekawskiego i uwa?nego mózgu. Ale kiedy podajesz im zbyt skomplikowane zabawki, których nie mog? zrozumie?, nie pomaga to w rozwoju ich mózgu. Wkrótce s? rozproszeni, efekt podobny do tego wytwarzanego przez telewizj? i telefony komórkowe! W razie w?tpliwo?ci przy zakupie zabawek skorzystaj z tych wskazówek, aby wybra? zabawki odpowiednie dla wieku.

7. UTRZYMUJ kontakt wzrokowy

Ostatnia, ale bardzo pot??na sztuczka: pami?taj, aby spojrze? dziecku w oczy, kiedy z nim rozmawiasz lub si? z nim bawisz. Spojrzenie w oczy dziecka, gdy jeste? w trakcie przyci?gania jego uwagi, to ?wietny sposób na popraw? koncentracji. Spróbuj to zrobi?, gdy zarówno ty, jak i dziecko jeste?cie zrelaksowani. Je?li twoje dziecko jest zbyt podekscytowane, nie b?dzie w stanie skoncentrowa? uwagi na czynno?ci, pomimo kontaktu wzrokowego, i ?atwo straci koncentracj?.

Jednak jedno zastrze?enie: Unikaj robienia tego, gdy usypiasz dziecko. Jedno spojrzenie w kochaj?ce oczy mamy i twoja mi?o?? mo?e by? gotowa do gry jeszcze raz!

Gdy pracujemy nad skupieniem dziecka, najwa?niejsz? umiej?tno?ci?, jakiej potrzebujemy, jest cierpliwo??. Musimy zaczyna? krok po kroku i by? realistami. Wa?ne jest, aby mie? poprawnie ustawione oczekiwania; Twój zasi?g uwagi nie zwi?kszy si? z dnia na dzie?! Ale nieustannie okazuj?c dziecku mi?o??, trosk? i cierpliwo??, mo?esz z pewno?ci? poprawi? zasi?g i koncentracj? dziecka.