Saltar al contenido

Czy IVF jest dla mnie odpowiedni?

Czego mo?na si? spodziewa? Logo

Podczas gdy wiele par jest w stanie zaj?? w ci??? w ci?gu kilku miesi?cy próbowania, inne maj? trudno?ci z zaj?ciem w ci??? i zmagaj? si? z niep?odno?ci?. Na szcz??cie istnieje wiele opcji dla mam i tatusiów, którzy maj? nadziej? na leczenie p?odno?ci, od leków takich jak Clomid (klomifen) lub Femara (letrozol) po inseminacj? domaciczn? (IUI), a nawet zabieg chirurgiczny.

Ale niektóre pary potrzebuj? wi?cej pomocy, poniewa? te rodzaje leczenia bezp?odno?ci s? poza sto?em (jak w przypadku par tej samej p?ci) lub dlatego, ?e si? nie powiod?y. Tam w?a?nie dochodzi do zap?odnienia in vitro lub IVF. Oto wprowadzenie do podstaw, które pomog? Ci ustali?, czy ta technologia wspomaganego rozrodu mo?e pomóc ci zbli?y? si? do dziecka swoich marze?.

Co to jest zap?odnienie in vitro (IVF)?

Podczas zap?odnienia in vitro jaja zap?adnia si? nasieniem poza laboratorium, w laboratorium. Nast?pnie jedno (lub wi?cej) z zap?odnionych jaj przenosi si? do macicy w nadziei, ?e zaszczepi si? ona i zaowocuje ci???, a dziecko po dziewi?ciu miesi?cach.

Pierwsze dziecko IVF urodzi?o si? w 1978 roku i od tego czasu szacuje si?, ?e na ca?ym ?wiecie pod??y?o za nim 8 milionów ludzi (urodzonych poprzez zap?odnienie in vitro i inne technologie reprodukcyjne). Obecnie w Stanach Zjednoczonych wykonuje si? ponad 270 000 cykli IVF ka?dego roku, co daje ponad 74 000 dzieci rocznie.

Jak dzia?a IVF?

Istnieje szereg metod leczenia bezp?odno?ci, które lekarz mo?e zaleci? przed zastosowaniem IVF. Ale dla kobiet z powa?nymi niedro?no?ciami jajowodów, zaburzeniami owulacji, zmniejszon? rezerw? jajników, s?ab? jako?ci? jaj lub endometrioz?, zap?odnienie in vitro mo?e by? Twoj? jedyn? opcj? dla pocz?cia dziecka.

To samo dotyczy m??czyzn z nie do pokonania niedoborem nasienia, niektórych par tej samej p?ci, par wykorzystuj?cych jaja dawcy lub tych, którzy mog? potrzebowa? wykry? zarodki, gdy istniej? obawy o problemy genetyczne.

Co to jest proces IVF i jak d?ugo to trwa?

Wiele jest zaanga?owanych w cykl IVF. Na szcz??cie b?dziesz mie? pe?en zespó? lekarzy i piel?gniarek, którzy pomog? Ci przej?? przez ten proces. Cykl IVF trwa zwykle oko?o dwóch tygodni, chocia? mo?e by? potrzebny wi?cej ni? jeden, a ca?y proces trwa od czterech do sze?ciu tygodni od pocz?tku do ko?ca. Oto, czego mo?esz si? spodziewa?:

 • T?umienie owulacji. Nie wszystkie przysz?e mamy, które maj? nadziej?, zaczn? od tego kroku – zapytaj swojego specjalist? ds. P?odno?ci, czy cykl zacznie si? od supresji jajników. Je?li odpowied? brzmi tak, dostaniesz pigu?ki antykoncepcyjne (o ironio!) Lub ewentualnie leuprolid (Lupron) w celu st?umienia naturalnych hormonów, tak aby cykl IVF móg? by? optymalnie zsynchronizowany.

 • Zastrzyki hormonalne. Zdecydowana wi?kszo?? cykli IVF odbywa si? za pomoc? zastrzyków hormonalnych, zwykle hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizuj?cego (LH) lub obu, chocia? dok?adny zastosowany koktajl b?dzie unikalny dla Ciebie, który s?u?y do stymulacji jajników. (Zap?odnienie in vitro bez stymulacji jajników jest równie? mo?liwe w tak zwanym ?naturalnym cyklu IVF? lub ?niestymulowanym IVF?, ale metody te s? rzadkie.) Podczas tej fazy stymulacji jajnika zostan? przeprowadzone badania krwi w celu sprawdzenia poziomu hormonów. Wi?cej ultrad?wi?ków, aby zobaczy?, ile p?cherzyków jajowych ro?nie i jak dobrze si? rozwijaj?. Ultrad?wi?ki b?d? równie? monitorowa?, jak dobrze g?stnieje podszewka macicy.

 • Strza? wyzwalaj?cy. Kiedy Twoje p?cherzyki s? prawie gotowe do pobrania jaja (w ci?gu oko?o o?miu do 14 dni), wstrzykniesz ludzk? gonadotropin? kosmówkow? (hCG) lub inny lek, taki jak Lupron (leuprolid), aby pomóc jajom dojrze? i wywo?a? owulacj?.

 • Pobieranie jaj. Twoje jaja b?d? gotowe do wyzdrowienia oko?o 36 godzin po uruchomieniu strza?u hCG. Lekarz pobierze jaja przezpochwowo za pomoc? ig?y pod kontrol? ultrad?wi?ków, która dociera do jajników i pobiera p?yn oraz jajo z ka?dego p?cherzyka. Wi?kszo?? lekarzy próbuje odzyska? od 10 do 15 jaj na cykl, chocia? liczba mo?e by? tak ma?a, jak dwa, trzy lub wi?cej ni? 15. Pobieranie jaj zwykle zajmuje od 20 do 30 minut i odbywa si? w do?ylnej sedacji, poniewa? który nie odczuje ?adnego dyskomfortu. Poniewa? po zabiegu poczujesz si? podenerwowany, b?dziesz musia? poprosi? kogo? innego, by odwióz? ci? do domu. Po powrocie zaplanuj reszt? dnia wolnego, odpoczynek i relaks. Pami?taj, aby unika? dzia?a? o wysokim wp?ywie, a nawet stosunków seksualnych, a? po te?cie ci??owym.

 • Kolej ch?opca. Podczas gdy jest zaj?ty pozyskiwaniem jaj, jego partner jest zaj?ty produkcj? próbki nasienia. Zwykle odbywa si? to w tym samym dniu, co pobieranie jaj. Je?li u?ywasz nasienia dawcy lub wcze?niej zamro?onego nasienia partnera, klinika przygotowuje je, w razie potrzeby rozmra?a.

 • Zap?odnienie. Czas na nawo?enie! Twoje jaja zostan? zap?odnione za pomoc? iniekcji ?ródplazmatycznej (ICSI), gdy pojedyncza sperma zostanie wstrzykni?ta do komórki jajowej lub standardowa inseminacja, w której odzyskane jaja zostan? umieszczone na szalce Petriego z 50 000 do 100 000 plemników w nadziei na ?e magia zap?odnienia si? wydarzy. P?ytki hodowlane pozostawia si? w specjalnym inkubatorze i sprawdza 12?24 godziny pó?niej, aby sprawdzi?, czy przeprowadzono zap?odnienie. Chocia? istnieje wiele czynników, wed?ug niektórych szacunków, oko?o 50 procent dojrza?ych jaj zap?adnia si? poprzez standardowe zap?odnienie, a od 60 do 70 procent zap?adnia si? przez ICSI. Inni okre?laj? wska?nik sukcesu na 80 procent dojrza?ych jaj, które s? zazwyczaj zap?odnione poprzez zap?odnienie in vitro.

 • Sprawdzanie zarodków. Embriolog b?dzie monitorowa? ka?dy rozwijaj?cy si? zarodek przez nast?pne trzy do pi?ciu dni, szukaj?c zdrowego wzrostu i rozwoju. Do trzeciego dnia po zap?odnieniu (etap wyci?cia) celem jest posiadanie zarodka o wielko?ci od sze?ciu do o?miu komórek, a do pi?tego dnia powinna istnie? zdrowa blastocysta. Oko?o 30 do 50 procent zarodków IVF osi?ga stadium blastocysty. Wszelkie dodatkowe zarodki, których nie mo?na przenie??, mo?na zamrozi? do wykorzystania w przysz?o?ci.

 • Badanie zarodków. Je?li planowana jest genetyczna diagnoza przedimplantacyjna (PGT), zarodki poddaje si? biopsji (niektóre komórki s? usuwane z zarodka bezpiecznie i testowane genetycznie).

 • Wzrost progesteronu. Jeden lub dwa dni po zap?odnieniu (zwykle w dniu pobrania jaja lub w dniu przeniesienia zarodka), mo?esz zacz?? od suplementu progesteronowego przez wstrzykni?cie, czopek dopochwowy lub ?el dopochwowy, który w oczekiwany sposób zoptymalizuje podszewk? macicy de Transfer i implantacja zarodków. Ten lek jest na ogó? kontynuowany przynajmniej do pozytywnego wyniku testu ci??owego, a cz?sto w tygodniach 8-10 ci??y.

 • Transfer embrionów. Zazwyczaj trzy do pi?ciu dni po pobraniu jaj i zap?odnieniu (lub je?li u?ywasz zamro?onych zarodków, o ile Twoja wy?ció?ka macicy jest gotowa do implantacji), zarodek lub zarodki s? przenoszone do macicy. Liczba przeniesionych jaj zale?y od wieku; zaleca si?, aby kobiety poni?ej 35 roku ?ycia na przyk?ad przekazywa?y tylko jeden lub dwa zarodki. Za pomoc? przewodnika ultrasonograficznego lekarz wprowadzi cienki, elastyczny cewnik przez pochw? i szyjk? macicy do macicy, a nast?pnie delikatnie wcisnie strzykawk? zawieraj?c? zarodek do macicy w nadziei, ?e wszczepi on i kontynuuj rozwój, tak jak zrobi?by? to przy samodzielnej koncepcji. Niektóre kliniki p?odno?ci pokrywaj? zarodek ?klejem embrionalnym? przed przeniesieniem go, aby przylgn?? do ?ciany macicy. B?dziesz ca?kowicie rozbudzony do transferu zarodka (nie jest wymagane znieczulenie) i prawdopodobnie b?dziesz w stanie zobaczy? procedur? na monitorze ultrasonograficznym, je?li chcesz. Wi?kszo?? lekarzy zaleca, aby? nie przejmowa? si? przez pierwsze pi?? dni po transferze zarodka. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka skurczów macicy, które mog?yby zapobiec implantacji zarodka. Z tego samego powodu prawdopodobnie zaleca si?, aby nie uprawia? seksu.

 • Test ci??owy. Oko?o dwa tygodnie po transferze zarodka zostanie przeprowadzone badanie krwi w celu potwierdzenia, ?e ??IVF zako?czy?o si? powodzeniem. Ch?tnie otrzymujesz wczesne ostrze?enie, nie kusz si?, aby u?y? domowego testu ci??owego przed uzyskaniem wyników badania krwi; zbyt wczesne badanie mo?e da? wynik fa?szywie dodatni (je?li mia?e? zastrzyk hCG) lub wynik fa?szywie ujemny (poniewa? jest zbyt wcze?nie, aby ci??a wygenerowa?a w?asny hCG).

Jaki jest wska?nik powodzenia IVF?

Prawdopodobie?stwo, ?e cykl zap?odnienia in vitro zajdzie w ci???, zale?y od kilku czynników, w tym:

Twój wiek. Im jeste? m?odszy, tym wy?szy wska?nik sukcesu IVF, zw?aszcza je?li masz mniej ni? 35 lat. Dzieje si? tak, poniewa? z wiekiem twoje jajniki rzadziej reaguj? na leki stymuluj?ce hormony, co z kolei oznacza mniej jaj. Ponadto, im jeste? starszy, tym ni?sza jest jako?? twoich jaj (chocia? s? wyj?tki), co oznacza, ?e ??trudniej jest wszczepi? macic?. Chocia? mo?e to by? trudne do obliczenia, oto rozk?ad przybli?onych szans na urodzenie na ?ywo wed?ug cyklu leczenia na podstawie wieku i wykorzystania w?asnych jaj kobiety:

 • Dla kobiet poni?ej 35 roku ?ycia: 53,9 procent
 • Dla kobiet w wieku 35?40 lat: 26?40,2 procent
 • Dla kobiet powy?ej 41 lat: 3,9-12,6 procent

Twoja rezerwa jajników. Im lepsza jest twoja rezerwa jajników (ilo?? wysokiej jako?ci zap?odnionych jaj pozostawionych w twoich jajnikach), tym wi?ksza szansa na sukces in vitro.

Twoje jajowody. Im zdrowsze s? jajowody, tym wy?szy jest wska?nik sukcesu IVF. Kobiety z niedro?no?ci? wype?nion? p?ynem w jednej lub obu jajowodów (zwanych hydrosalpinx) maj? ni?sze wska?niki skuteczno?ci, nawet je?li zap?odnienie in vitro ca?kowicie zapobiega jajowodów. Prosta procedura zwana salpingektomi? przed prób? in vitro mo?e zwi?kszy? Twoje szanse na sukces.

Twój Styl ?ycia. Im zdrowszy styl ?ycia (na przyk?ad, je?li palisz, jeste? oty?y lub masz niedowag?), tym mniejsze szanse na sukces z zap?odnieniem in vitro.

Nale?y pami?ta?, ?e ró?ne kliniki leczenia niep?odno?ci maj? ró?ne wska?niki sukcesu. Society for Assisted Reproductive Technology (SART) i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ?ledz? ci??? i wska?nik urodze? ?ywych wed?ug klinik i publikuj? ich wyniki w Internecie, dzi?ki czemu mo?na oceni? wska?nik sukcesu Twojej mo?liwej kliniki przed zarejestrowaniem si? na leczenie

Jakie s? mo?liwe skutki uboczne zap?odnienia in vitro? To jest bolesne?

Dla par, które nie mog? zaj?? w ci???, zap?odnienie in vitro mo?e przynie?? najszcz??liwsz? wiadomo?? ze wszystkich: Twoje marzenie jest wreszcie rzeczywisto?ci?. I wi?cej dobrych wiadomo?ci: IVF jest bezpieczn? i cz?sto udan? procedur?. To powiedziawszy, zap?odnienie in vitro ma niewielk? szans? na skutki uboczne i mo?e by? nieco bolesne. Oto, o czym nale?y pami?ta? podczas cyklu IVF:

Po zastrzykach hormonalnych. Twoje zastrzyki z leków na p?odno?? maj? wspólne skutki uboczne:

 • Tkliwo?? piersi
 • Zmiany humoru
 • Bóle g?owy
 • Ból brzucha
 • Nudno?ci
 • Obrz?k
 • Siniaki (gdzie podano zastrzyki)
 • Wyra?ne i niezwyk?e zm?czenie

W rzadkich przypadkach kobiety mog? rozwin?? ?agodne formy zespo?u hiperstymulacji jajników (OHSS). OHSS mo?e powodowa? p?cznienie i ból jajników. Objawy mog? obejmowa? wzd?cia brzucha, ?agodny do umiarkowanego ból brzucha, nudno?ci, wymioty i biegunk?. Zadzwo? do lekarza, je?li masz objawy OHSS.

Po pobraniu jaja. Normalne jest odczuwanie skurczu lub obrz?ku po usuni?ciu jaja, a ka?dy ból mo?na z?agodzi? za pomoc? Tylenolu lub Tylenolu za pomoc? kodeiny.

Po przeniesieniu zarodka. Po transferze mo?esz zauwa?y? krwawe lub wyra?ne roz?adowanie. Ten rodzaj plamienia lub wydzielania jest ca?kowicie normalny i nie jest oznak? utraty embrionów. Zwykle jest to tylko wynik manipulacji szyjki macicy podczas zabiegu. Nie jest to równie? niezwyk?e: ?agodne skurcze, obrz?k, a nawet lekko ostry ból w ci?gu kilku dni po transferze. Skontaktuj si? z lekarzem, je?li masz pytania dotycz?ce odczuwanego bólu.

Pó?ny OHSS, który rozwija si? po udanej implantacji, zwykle tydzie? lub d?u?ej po pobraniu jaja, jest znacznie mniej powszechny ni? nawet niezbyt cz?sty wczesny OHS, ale ogólnie jest ci??szy. Objawy ci??kiego BHP obejmuj? nast?puj?ce i natychmiast wymagaj? wezwania lekarza:

 • Szybki przyrost masy cia?a (dwa lub wi?cej funtów dziennie)
 • Silne wzd?cia i / lub silny ból brzucha
 • Zmniejszone oddawanie moczu
 • Tkliwo?? jajników
 • Ci??kie nudno?ci, wymioty i biegunka
 • Zadyszki
 • Niskie ci?nienie krwi

I cho? IVF jest ogólnie bezpieczny zarówno dla matek, jak i niemowl?t, mo?e tak?e stanowi? pewne zagro?enie dla zdrowia niemowl?t i matek:

Zdrowie dziecka. Najwi?ksze zagro?enie dla zdrowia dziecka wynika z mo?liwo?ci posiadania dwojga lub wi?cej dzieci. Wielokrotno?ci nios? ze sob? wiele rodzajów ryzyka, w tym wcze?niactwo i ryzyko przedwczesnego porodu. Nawet samotne dzieci z in vitro maj? wi?ksze ryzyko, w tym przedwczesny poród i nisk? mas? urodzeniow?.

Zdrowie mamy W przypadku matek ci??a IVF obejmuje zwi?kszone ryzyko cukrzycy ci??owej, nadci?nienia, stanu przedrzucawkowego, przerwania ?o?yska, ?o?yska przedwczesnego i ci?cia cesarskiego.

Proces IVF mo?e by? równie? fizycznie i emocjonalnie trudny zarówno dla ciebie, jak i twojego partnera, szczególnie przy tak wysokim poziomie hormonów kr???cych w twoim ciele. Je?li masz l?k lub depresj?, porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby móg? uzyska? potrzebn? pomoc.

Ile kosztuje IVF?

Podstawowy koszt pojedynczego cyklu IVF zaczyna si? od 12 000 USD, chocia? po dodaniu dodatkowe koszty leków na p?odno?? i innych suplementów (takich jak zamra?anie zarodków, ICSI, PGT, wyl?ganie wspomagane itp.), Koszty ko?cz? si? ?rednio mi?dzy 15 000 a 25 000 USD na cykl. Koalicja na rzecz pomocy rodzinom w walce z niep?odno?ci? szacuje, ?e ca?kowity koszt cyklu in vitro w Stanach Zjednoczonych wynosi 23 000 USD.

Nale?y pami?ta?, ?e cz?sto potrzebny jest wi?cej ni? jeden cykl in vitro, aby osi?gn?? ?ywotn? ci???, wi?c ??czna kwota wydanych pieni?dzy mo?e szybko wzrosn??. U?ywanie zamro?onych zarodków z poprzedniego cyklu mo?e zmniejszy? cz??? kosztów kolejnych cykli.

Czy ubezpieczenie obejmuje IVF?

Smutna rzeczywisto?? jest taka, ?e ??in vitro mo?e kosztowa? du?o pieni?dzy, wi?cej ni? wi?kszo?? par mo?e sobie ?atwo pozwoli?. Je?li masz szcz??cie, mo?esz zainwestowa? w oszcz?dno?ci lub po?yczy? ?rodki od cz?onka rodziny. Ale niewielu rodziców, którzy maj? nadziej?, ma tak? gotówk? pod r?k?.

Wi?c nie masz szcz??cia, je?li nie mo?esz zap?aci? ci??kich rachunków? Czy ubezpieczenie zdrowotne pomo?e ci zap?aci? rachunek? Obecnie tylko 16 stanów wymaga pewnej formy ochrony ubezpieczeniowej w przypadku leczenia niep?odno?ci. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e nawet bez mandatu stanowego, rosn?ca liczba firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie lub cz??ciowe ubezpieczenie na leczenie niep?odno?ci. Skontaktuj si? z pracodawc? lub firm? ubezpieczeniow?, aby dowiedzie? si?, czy dotyczy Ci? jakakolwiek ochrona IVF.

Istniej? inne sposoby finansowania IVF. Mo?esz rozwa?y? skorzystanie ze swojego elastycznego konta wydatków na zdrowie w miejscu pracy, je?li go posiadasz, aby wykorzysta? dolary przed opodatkowaniem na pokrycie kosztów opieki medycznej. Je?li masz dost?p do rachunku oszcz?dno?ciowego, mo?esz skorzysta? z odliczonych od podatku dolarów ustanowionych na tym koncie, aby pokry? koszty leczenia, które nie s? obj?te ubezpieczeniem.

Niektóre kliniki p?odno?ci b?d? wspó?pracowa? z parami w celu opracowania planu finansowania, który pomo?e uczyni? leczenie bardziej przyst?pnym dzi?ki planom p?atno?ci lub pakietom leczenia. Wiele klinik ma równie? program gwarancyjny lub refundacyjny na swoje leczenie, co oznacza, ?e ??je?li leczenie si? nie powiedzie, zwrócimy ci pieni?dze (cho? plany te b?d? ci? przede wszystkim kosztowa?).

Istnieje równie? wiele firm finansuj?cych p?odno??, które oferuj? niskooprocentowane finansowanie, programy oszcz?dzania na p?odno?? lub inne pakiety finansowania, aby pomóc parom ponosz?cym ogromne koszty leczenia bezp?odno?ci. RESOLVER ma list? firm, które oferuj? te programy. I mo?esz zwróci? si? do organizacji, które zapewniaj? dotacje dla wybranych par borykaj?cych si? z niep?odno?ci?.

Wiele par rozpoczyna internetowe kampanie pozyskiwania funduszy IVF online. Istnieje coraz wi?cej witryn crowdsourcingowych, do których mo?esz si? zwróci?.

Jak wykonuje si? zap?odnienie in vitro przy u?yciu zamro?onego zarodka?

W Stanach Zjednoczonych istnieje wyra?na tendencja do wykorzystywania wi?kszej liczby zamro?onych zarodków w cyklach IVF ni? ?wie?e zarodki. Wynika to z faktu, ?e badania wykaza?y, ?e kobiety, które u?ywaj? zamro?onych zarodków, rzadziej maj? przedwczesny poród i dziecko z nisk? mas? urodzeniow?.

Jak to dzia?a? Jaja s? zbierane i nawo?one w laboratorium, tak jak w standardowym cyklu IVF. Po rozwini?ciu zarodków do stadium blastocysty zamro?ono je przy u?yciu techniki zwanej kriokonserwacj?, która mo?e utrzyma? ?ywotno?? zarodków, ale w zastoju, aby mo?na je by?o rozmrozi? i wszczepi? na pó?niejszym etapie.

Cykl zamro?enia zarodka (FET) zu?ywa mniej leków ni? cykl ?wie?ego zarodka. Nadal b?dziesz potrzebowa? hormonów, aby przygotowa? macic?, ale b?dziesz móg? pomin?? leki pobudzaj?ce jajniki (?wietny bonus!). Kolejny potencjalny plus: nie ma stresuj?cego oczekiwania, aby dowiedzie? si?, czy zarodki pomy?lane w laboratorium s? zdrowe (proces ten zosta? wykonany przed zamro?eniem, wi?c wiesz, ?e zamro?ony zarodek, którego b?dziesz u?ywa? do transferu, jest wysokiej jako?ci).

Je?li wybierzesz zamro?ony zarodek, przejdzie on proces pobierania jaja, tak jak w przypadku pe?nego cyklu IVF, ale na tym si? sko?czy. Ich jaja zostan? zap?odnione, a zdrowsze zarodki zamro?one.

Kiedy b?dziesz gotowy, w ci?gu roku lub kilku lat, rozpocznie si? nowy cykl IVF, który ominie wszystkie zastrzyki hormonów niezb?dne do pobrania jaj. Lekarz mo?e poda? zastrzyki, które hamuj? owulacj?. Nast?pnie we?miesz estrogen zgodnie z zaleceniami lekarza (prawdopodobnie przez 14 dni) i progesteron, zaczynaj?c oko?o 5 lub 6 dni przed zabiegiem. Zarodki rozmro?? si? w dniu planowanego transferu, a proces transferu zostanie przeprowadzony w taki sam sposób, jak transfer ?wie?ego zarodka.

Wi?c czy powiniene? mie? ?wie?e lub mro?one preferencje, je?li chodzi o zarodki? Zdecydowanie porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby dowiedzie? si?, który jest dla Ciebie najlepszy. Kilka rzeczy, o których nale?y pami?ta?: je?li potrzebujesz wielu cykli IVF do zaj?cia w ci???, zobaczysz pewne oszcz?dno?ci kosztów, je?li b?dziesz móg? u?y? wcze?niej zamro?onych zarodków.

Je?li walczysz z niep?odno?ci? od d?u?szego czasu, wiedza, ?e ??IVF jest dla ciebie opcj?, powinna da? ci du?e nadzieje, ?e mo?esz zaj?? w ci??? i urodzi? dziecko. ?cie?ka przed nami mo?e nie by? krótka, ale z odpowiednimi specjalistami ds. P?odno?ci po twojej stronie, b?dzie to ?cie?ka ze szcz??liwym pakietem pe?nej mi?o?ci rado?ci czekaj?cej na ko?cu.