Saltar al contenido

Czy możesz podać sok z suszonych śliwek na zaparcia dziecka?

Sok ze ?liwek na zaparcia dziecka

Zdj?cie: Shutterstock

?liwki s? doskona?ym ?ród?em naturalnych cukrów owocowych. Maj? w?a?ciwo?ci przeczyszczaj?ce, co oznacza, ?e ??rozlu?niaj? stolec i pomagaj? w jego wygodnym przej?ciu. Dlatego ?liwki s? cz?sto stosowane w celu ?agodzenia zapar?. Ale czy dziecko z zaparciami mo?e czerpa? korzy?ci z suszonych ?liwek? MomJunction poprowadzi Ci? jak u?ywa? ?liwek na zaparcia dziecka i ile jest w porz?dku.

Jak ?liwki zapobiegaj? zaparciom?

?liwki zawieraj? z?o?one cukry, których jelito cienkie nie wch?ania skutecznie. Cukry pozostaj? w jelicie i pobieraj? wod? z wewn?trznej wy?ció?ki jelit. Woda wraz ze ?liwkowymi cukrami przechodzi do jelita grubego, gdzie zmi?kcza stwardnia?y stolec i pomaga mu ?atwo opu?ci? cia?o (1). Dzia?a dobrze u doros?ych, ale zobaczmy, co dzieje si? w przypadku dzieci.

wró? do góry

Czy mo?esz da? dziecku ?liwki na zaparcia?

Tak. Mo?e da? ci suszone ?liwki, gdy dziecko cierpi na zaparcia. ?liwki mo?na podawa? jako puree lub sok. W przypadku starszych niemowl?t mo?na pokroi? ?liwki na mniejsze kawa?ki i poda? je jako przek?ski. Pami?taj jednak, ?e ?liwek nie mo?na podawa? na ?adnym etapie ?ycia dziecka.

wró? do góry

Kiedy dzieci mog? mie? ?liwki?

  • ?liwki American Academy of Pediatrics (AAP) zaleca dawanie suszonych ?liwek dopiero po uko?czeniu przez dziecko sze?ciu miesi?cy, kiedy mo?e je?? inne sta?e pokarmy, takie jak owoce i warzywa (2). Oznacza to, ?e mo?esz wprowadzi? sta?e suszone ?liwki do swojego dziecka, gdy b?dzie mia?o sze?? miesi?cy.
  • Przecier ze ?liwek: Przeciery s? prawie pó?sta?e ze wzgl?du na ich grubsz? konsystencj?. Pediatrzy zalecaj? odczekanie, a? dziecko osi?gnie co najmniej cztery miesi?ce przed karmieniem przecierami owocowymi (3). Dlatego mo?esz karmi? przecier ?liwkowy po tym, jak dziecko b?dzie mia?o cztery miesi?ce.
  • Sok ze ?liwek: Mo?esz nawet poda? sok z suszonych ?liwek noworodkowi, który ma co najmniej miesi?c. Eksperci pediatryczni nie zalecaj? soków owocowych dla dzieci w wieku poni?ej sze?ciu miesi?cy, z wyj?tkiem zapar? (4).

Dlatego, je?li niemowl?ta s? bardzo zaparci, ?liwki mo?na podawa? po uko?czeniu przez dziecko jednego miesi?ca. Ale powinno by? ograniczenie liczby suszonych ?liwek, które podajesz swojemu dziecku.

wró? do góry

Ile ?liwek potrzeba, aby zapobiec zaparciom?

AAP zaleca, aby nie podawa? codziennie wi?cej ni? jednej uncji (30 ml) 100% nierozcie?czonego soku z suszonych ?liwek jednomiesi?cznemu dziecku z zaparciami. Gdy dziecko ro?nie, uncje soku dziennie staj? si? równowa?ne z wiekiem dziecka w miesi?cach. Dlatego dwumiesi?czne dziecko otrzymuje dwie uncje dziennie, trzymiesi?czne dziecko otrzymuje trzy uncje, a zatem do sze?ciu miesi?cy. Dziecko mo?e pi? sok z suszonych ?liwek codziennie w tej ilo?ci, a? do wyleczenia zapar?.

Kiedy twoje dziecko ma ponad sze?? miesi?cy, mo?esz karmi? go do 4 uncji (120 ml) nierozcie?czonego 100% soku z suszonych ?liwek w kilku porcjach w ci?gu jednego dnia (5). Zacznij od ma?ych, aby obserwowa? efekty, ale nie przekraczaj czterech uncji.

Od czterech do sze?ciu miesi?cy mo?esz równie? wprowadzi? ?y?k? puree z suszonych ?liwek dziennie. Gdy dziecko ma ponad sze?? miesi?cy, mo?e spo?ywa? oko?o 2-3 ?y?ki puree dwa razy dziennie, a? do wyleczenia zapar? (6).

Sta?e ?liwki mo?na w??czy? do standardowej diety dla dzieci jako przek?ski. Mo?esz zacz?? od kilku ?y?ek pokrojonych ?liwek i zwi?kszy? j? do czterech ?y?ek, gdy dziecko b?dzie mia?o dziewi?? miesi?cy (7).

Pami?taj, stopniowo w??czaj suszone ?liwki do diety dziecka, aby zwi?kszy? szanse na akceptacj?.

wró? do góry

Jak d?ugo trwa suszenie ?liwek w leczeniu zapar??

Wp?yw suszonych ?liwek b?dzie zale?e? od nasilenia zapar? dziecka. Niektóre dzieci reaguj? lepiej ni? inne. Karm dziecko suszonymi ?liwkami, a? zobaczy popraw? w wypró?nieniu. Nie przekarmiaj swojego dziecka suszonymi ?liwkami, aby szybko wyleczy? zaparcia. Zamiast tego trzymaj si? zalecanej ilo?ci.

Je?li wydaje si?, ?e nie ma zmian w stanie niemowl?t, skontaktuj si? z pediatr?.

Jak wspomniano powy?ej, ?liwki mo?na podawa? dzieciom na wiele sposobów, aby leczy? zaparcia.

wró? do góry

Czy Prune Baby Food pomo?e zapobiec zaparciom?

Tak. Przycinanie jedzenia dla niemowl?t mo?e pomóc dziecku z zaparciami i mo?esz spróbowa?. Zawsze wybieraj produkty dla niemowl?t odpowiednie dla Twojego wieku. Wybierz tak?e te wykonane ze 100% naturalnych suszonych ?liwek i bez dodatku cukru, aromatów i konserwantów.

Ale najlepiej zrobi? sok ze ?liwki i puree w domu.

wró? do góry

Jak zrobi? sok z suszonych ?liwek i puree?

Oto jak przygotowa? sok z suszonych ?liwek i puree.

Przecier ze ?liwek:

Przecier ze ?liwek

Zdj?cie: Shutterstock

  1. Namocz ??dan? ilo?? suszonych ?liwek w letniej wodzie, a? zmi?kn?.
  1. Przesiej ?liwki i przenie? je do blendera. Je?li chcesz rozcie?czy? puree, dodaj troch? wody podczas procesu mieszania.

Sok ze ?liwek:

Sok ze ?liwek

Zdj?cie: Shutterstock

  1. Zagotuj pi?? szklanek wody, dodaj jedn? szklank? suszonych ?liwek i moczy? ?liwki przez oko?o 12 godzin.
  1. Po 12 godzinach przegotowana woda ostygnie, wi?c przenie? wod? wraz ze ?liwkami do blendera i zmiksuj.
  1. Przepu?ci? zmieszane ?liwki przez sito, aby usun?? cz?stki sta?e. Powiniene? zrobi? oko?o litra soku z suszonych ?liwek, który mo?esz rozcie?czy?, dodaj?c odrobin? wody. Mo?esz równie? doda? troch? soku jab?kowego lub gruszkowego, poniewa? oba ?agodz? zaparcia. Po przygotowaniu przechowuj sok w szczelnym pojemniku.

wró? do góry

Suszone ?liwki to dobre pierwsze posi?ki i przek?ski w pó?niejszym ?yciu dziecka. S? jednak równie? popularne ze wzgl?du na korzy?ci przeczyszczaj?ce, dzi?ki czemu s? przydatne, gdy dziecko przechodzi epizod zaparcia. Utrzymaj zalecan? dawk? suszonych ?liwek, a twoje dziecko wkrótce poczuje ulg?.

Czy masz wi?cej sposobów na w??czenie suszonych ?liwek do ?ywno?ci dziecka? Powiedz nam w sekcji komentarzy poni?ej.

Bibliografia

Komentarze s? moderowane przez zespó? redakcyjny MomJunction w celu usuni?cia wszelkich osobistych, obra?liwych, promocyjnych, prowokuj?cych lub nieistotnych uwag. Mo?emy równie? usun?? hiper??cza w komentarzach.