Saltar al contenido

Czy przyjmowanie leku Triphala podczas ciąży i laktacji jest bezpieczne?

Czy przyjmowanie leku Triphala jest bezpieczne podczas ci??y i karmienia piersi??

Czy przyjmowanie leku Triphala podczas ci??y i laktacji jest bezpieczne?

Zio?a lecznicze od dawna s? u?ywane w naszym kraju do leczenia ró?nych dolegliwo?ci. Triphala jest jednym z tych zió?, które maj? liczne korzy?ci zdrowotne. Ale czy kobieta mo?e go przyjmowa? w czasie ci??y lub karmienia piersi?? Zio?a nale?y przyjmowa? wy??cznie po konsultacji z lekarzem lub konsultantem ds. Laktacji podczas ci??y lub laktacji. Dowiedz si?, czy jest bezpieczny dla kobiet w ci??y i karmi?cych.

Co to jest Triphala i jakie s? jej zalety zdrowotne?

Triphala to ajurwedyjski lek stosowany od czasów staro?ytnych, który ma wiele korzy?ci zdrowotnych w leczeniu próchnicy z?bów i dolegliwo?ci ?o??dkowych. Jest t?umaczony jako ?trzy owoce? i, jak sama nazwa, sk?ada si? z mieszanki orzechów z trzech ró?nych ro?lin, mianowicie Amla (agrest indyjski), Bibhitaki i Haritaki. Jest stosowany w celu zapobiegania wielu chorobom i leczenia objawów stanu zapalnego i zapar?. Mo?liwe korzy?ci zdrowotne obejmuj?:

 • Oczyszcza okr??nic?.
 • Przefiltruj i oczy?? krew.
 • Eliminuje toksyny obecne w w?trobie.
 • Pomaga zwalcza? infekcje, poniewa? ma wysok? zawarto?? witaminy C.
 • Ma w?a?ciwo?ci przeciwzapalne.
 • Pomaga w odchudzaniu.
 • Uwa?a si?, ?e jest to korzystne dla pacjentów z rakiem.

Czy mo?esz za?ywa? Triphala podczas ci??y?

Odpowied? to ‘Nie? Triphala nie jest zalecana kobietom w ci??y. Powodem jest to, ?e mo?e zwi?kszy? ryzyko poronienia z powodu ruchu ?w dó??. Nie jest nawet zalecany matkom karmi?cym. Amla, która jest jednym ze sk?adników leku Triphala, jest zalecana do karmienia piersi? u nowych matek, ale pozosta?e dwie, bibhitaki i haritaki, s? niebezpieczne. Dlatego najlepiej wzi?? amla osobno podczas ci??y, je?li naprawd? chcesz utrzyma? wysoki poziom przeciwutleniaczy.

Ryzyko przyjmowania leku Triphala podczas ci??y

Istnieje kilka mo?liwych zagro?e? zwi?zanych ze stosowaniem leku Triphala podczas ci??y:

 • Przyjmowanie leku Triphala podczas ci??y mo?e powodowa? biegunk? i bóle brzucha, które mog? powodowa? problemy podczas ci??y.
 • Mo?e zwi?ksza? ryzyko poronienia podczas ci??y ze wzgl?du na jego ruch pchaj?cy w dó?.
 • Mo?e równie? powodowa? poronienie z powodu stymulowania skurczów mi??ni w macicy.
 • Przyjmowany z lekami rozrzedzaj?cymi krew mo?e wp?ywa? na ich skuteczno??.
 • Przyjmowanie Triphala churna podczas ci??y mo?e powodowa? reakcje alergiczne, takie jak obrz?k jamy ustnej lub gard?a, sw?dz?ca i zaczerwieniona skóra oraz trudno?ci w oddychaniu.
 • Mo?e powodowa? kryzys gojenia z objawami takimi jak nudno?ci, ból g?owy, zm?czenie i rozstrój ?o??dka.
 • Mo?e zwi?kszy? bicie serca dziecka, co mo?e by? szkodliwe.

Czy mo?esz przyjmowa? Triphala podczas karmienia piersi??

Matki karmi?ce piersi? nie powinny spo?ywa? leku Triphala, poniewa? w?a?ciwo?ci tego zio?a mog? by? przekazywane dziecku przez mleko matki. Je?li nadal chcesz przyjmowa? Triphala churna podczas karmienia piersi?, koniecznie skonsultuj si? ze swoim po?o?nikiem, aby pozna? pe?ny zakres ryzyka i korzy?ci.

Triphala ma wiele zalet. Jest to zio?owy lek na wiele dolegliwo?ci, w tym zapobieganie stanom zapalnym oraz jako leczenie zapar? i problemów dentystycznych, takich jak gromadzenie si? zapalnej p?ytki naz?bnej. Ale przyjmowanie go podczas ci??y lub karmienia piersi? jest bardzo niew?a?ciwe i niebezpieczne.. Spo?ywany w czasie ci??y lub karmienia piersi? mo?e stanowi? zagro?enie dla zdrowia Ciebie i Twojego dziecka. Dlatego lepiej tego unika?.

Przeczytaj tak?e: Jedzenie orzechów w ci??y