Saltar al contenido

Czym są spoilery – Portal

Zachowania sabota?owe

Dowiedz si?, jak radzi? sobie z zachowaniami sabota?owymi

Zastanawiali?cie si? ju?, dlaczego nic nie dzia?a lub dlaczego nie zrealizowali?cie jeszcze swoich najstarszych marze?? Czasami wydaje si?, ?e nasze ?ycie jest w stagnacji i ?e nic si? nie dzieje, prawda?

Dzieje si? tak, poniewa? sabotujesz swoje w?asne ?yciowe cele i marzenia. Tym samym jeste? w g?ównej mierze odpowiedzialny za ten sabota? i musimy porozmawia? o samoobs?ugi i potrzebie zrozumienia, w jaki sposób proces ten uniemo?liwia ci realizacj? marze?.

Kiedy mówimy o samoobs?ugie, mamy do czynienia z procesem, w którym nasza niepewno??, nasze l?ki i nasz niepokój staj? si? bohaterami naszej w?asnej historii. Dzi?ki temu mamy postawy, które s? w stanie zrujnowa? i zniszczy? nasze podboje i nasze marzenia. W ten sposób zaczynamy budzi? w?tpliwo?ci co do naszych zas?ug i umiej?tno?ci w najró?niejszych sektorach naszego ?ycia.

Cz?sto okre?la si? zachowania sabota?owe jak ci, którzy odwracaj? uwag? i szkodz? codziennym czynno?ciom, czy to w pracy, czy w domu. Dlatego konieczne jest wyeliminowanie tego, co uniemo?liwia nam zdobywanie marze?, celów i projektów.

Rodzaje zachowa? sabota?owych

Wiele razy mylimy uczucia i nie postrzegamy praktyki samoobs?ugi, dlatego wa?ne jest, aby wiedzie?, jak rozpozna? g?ównych agentów uwa?anych za spoilerów i jak sobie z nimi poradzi?. Czy oni s?:

 • Brak motywacji: w codziennej rutynie normalne jest pozostawanie bez motywacji i bez ducha, aby kontynuowa?. Uwierz, to dzieje si? ze wszystkimi i nie jeste? sam w tym. Ró?nica nie polega na tym, jak radzisz sobie z tym uczuciem. Staraj si? zidentyfikowa? przyczyny tej choroby i zacznij pracowa? nad tymi czynnikami. ?wicz czynno?ci, które przynosz? ci przyjemno?? wellness. Pami?taj, ?e wszystkie do?wiadczenia, przez które przechodzimy, maj? pozytywny zamiar. Dlatego identyfikuj i wykorzystuj tylko to, co dobre.
 • l?k: niepokój Jest to agent uwa?any za przeszkod? i niestety jest obecny w ?yciu wielu profesjonalistów. Przyczyn? tej choroby mo?na powi?za? z niezliczonymi czynnikami, takimi jak zmartwienie, nieproduktywno??, a nawet zm?czenie. Takie zachowanie, je?li nie jest w?a?ciwie stosowane i unikane, mo?e zaszkodzi? nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale tak?e psychologicznej stronie jednostek. Aby unikn?? l?ku, staraj si? prowadzi? ?ycie ?agodniej i staraj si? ?adowa? mniej. Unikaj skupiania si? tylko na pracy i dawaniu sobie czasu. Relaks, odpoczynek i utrzymanie zdrowych nawyków. Bardzo wa?n? rad?, aby unikn?? l?ku, jest ?wiczenie ?wicze? fizycznych i dobry sen.
 • dezorganizacja: Je?li trudno ci si? zorganizowa? po?ród tak wielu rzeczy do zrobienia i terminów do spe?nienia, wa?ne jest stworzenie rutyny pracy. Na przyk?ad u?ycie programu lub nawet utworzenie arkusza roboczego mo?e pomóc w procesie organizacji.
 • Brak skupienia: Dobr? wskazówk?, aby skoncentrowa? si? na tym, co naprawd? wa?ne, jest ustalenie priorytetów swojej pracy. W ten sposób ?atwiej b?dzie ustali?, co nale?y zrobi? w pierwszej kolejno?ci i unikn?? realizacji zada? po wyznaczonym terminie. Odchodzi od tego, co odbiega od tematu, takiego jak równoleg?e rozmowy, osobiste po??czenia, a nawet sieci spo?eczno?ciowe. Pozostaw te czynno?ci na chwile odpoczynku.
 • kunktatorstwo: Czy znasz t? histori?, która nie pozostawia na jutro tego, co mo?esz dzi? zrobi?? Tak wi?c opó?nienie Jest jednym z g?ównych wrogów w codziennym ?yciu ludzi. Ludzie zawsze ko?cz? stwierdzeniem, ?e b?d? w stanie rozwi?za? spory pó?niej, a my sko?czymy na ?nie?ki zobowi?za? i opó?nionych dostaw. Dlatego wa?ne jest, aby wymieni? priorytety dnia i zrobi? wszystko, aby je zrealizowa? w okre?lonych ramach czasowych. W ten sposób unikasz frustracji i op?at.

Przyk?ady samoobs?ugi

 • Procesy odchudzania: wk?adasz do g?owy, ?e musisz schudn?? kilka funtów. Wykonaj szereg testów, lekarz ustali diet?, aby osi?gn?? swoje cele. Zaczynasz ?wiczy? i reedukowa? si? do swojej diety. Kiedy zaczniesz uzyskiwa? oczekiwane rezultaty, co robisz? Zjedz troch? jedzenia, którego nie ma w diecie, odk?adaj na pó?niej ?wiczenia i zacznij traci? rytm procesu odchudzania, bez wyra?nego powodu.
 • Promocja i promocja w karierze zawodowej: Zacz??e? robi? wa?ne kroki w swojej karierze, inwestowa?e? w kursy i szkolenia, aby rozwin?? umiej?tno?ci niezb?dne do skorzystania z mo?liwo?ci rozwoju w swojej karierze. Pewnego dnia otrzymasz now? odpowiedzialno?? i przejmiesz now? rol? w organizacji biznesowej. Zainwestowa?e? energi?, czas i pieni?dze, aby dotrze? do tego wa?nego momentu. Promowanie swoich marze? staje si? rzeczywisto?ci?. Co robisz? Zaczyna si? spó?nia?, spó?nia si? ze swoimi zadaniami, znacznie spada jego wydajno?? zawodowa.
 • Szcz??liwe relacje: spotka?e? ciekaw? osob?. Obie pasjonuj? si? sob? i rozpoczyna si? pi?kna historia mi?osna. Zwi?zek jest w porz?dku, tak jak zawsze chcia?e?. Zdrowy, harmonijny zwi?zek, a przede wszystkim pe?en najlepszych uczu?. W tym momencie zaczynasz wykazywa? niegrzeczne podej?cie do ukochanej osoby, aby nie okazywa? uczu?. Krótko mówi?c, nie pokazujesz, ?e jeste? szcz??liwy.

Oto niektóre sytuacje, które s? przyk?adem automatu w naszym codziennym ?yciu. Zasadniczo dzieje si? tak w chwili, gdy osiedlamy si? po podbiciu czego?, czego zawsze chcemy. Ale zamiast skorzysta? z chwili wyniesienia i spe?nienia, mamy postawy, które sabotuj? nasze podboje i doprowadzaj? nas z powrotem do punktu niezadowolenia.

Co zrobi?, aby przesta? sabotowa? i zawróci??

Jak widzieli?my, czynniki te mog? dotrze? do ka?dego na pewnym etapie ?ycia, ale nie mo?emy pozwoli?, aby zdominowali i zaszkodzili naszym celom i celom zawodowym lub osobistym.

Aby pomóc w tym procesie, zapoznaj si? z kilkoma pot??nymi wskazówkami, aby rozpozna? jego niesko?czon? moc i i?? dalej i dalej! Oni s?:

 • Samo?wiadomo??: ?Je?li znasz wroga i znasz siebie, nie musisz obawia? si? wyniku stu bitew. Je?li znasz siebie, ale nie znasz wroga, za ka?de wygrane zwyci?stwo odniesiesz tak?e pora?k?. Je?li nie znasz ani wroga, ani on sam przegra wszystkie bitwy ?. Powy?sze cytaty zosta?y wypowiedziane przez Sun Tzu w ksi??ce ?The Art of War? i pokazuj?, jak wa?na jest samo?wiadomo??. W ko?cu kto jest naszym najwi?kszym sabota?yst? w tym procesie? My sami! Dlatego inwestowanie w samo?wiadomo?? jest wa?ne, aby zrozumie?, co prowadzi do samowystarczalno?ci. Pomo?e Ci to podj?? ?rodki i postawy, które przyczyni? si? do rozwi?zania tego problemu.
 • Zaplanuj swoje dzia?ania: Od momentu, gdy poznasz i zrozumiesz czynniki, które prowadz? ci? do autoanalizy, nakre?l swoje cele ?yciowe i czy planowanie ich osi?gni?cia b?dzie bezpieczniejsze. Znasz i rozumiesz swoje ograniczenia, znasz swój potencja? i rozumiesz, ?e mo?esz pój?? dalej. Wi?c organizuj i planuj podbi? to, co chcesz!
 • Szuka?em pomocy: radzenie sobie z samoobs?ug? nie jest ?atwym procesem. Stawianie czo?a w?asnym l?kom, niepewno?ci i bólowi wymaga odwagi i przygotowania. Mo?e to by? trudny pojedynek i nie ma w tym nic z?ego. Je?li tak jest w Twoim przypadku, nie wahaj si? poprosi? o pomoc. Porozmawiaj z przyjació?mi, psychologami, znajd? alternatywy, które pomog? ci przesta? sabotowa? i zawróci?.

Dobr? alternatyw? dla tych, którzy przechodz? przez to, jest metodologia coachingu. Dzi?ki narz?dziom i technikom najnowocze?niejszego aspektu rozwoju cz?owieka dana osoba przechodzi proces zmian i osobistej ewolucji, które pomagaj? jej identyfikowa? i unika? zachowa? sabotowanych na codzie?. Brazylijski Instytut Coaching (IBC) promuje seri? kursów i szkole? w zakresie coachingu, które mog? pomóc w tej zmianie postawy w obliczu wyzwa? ?yciowych. Jednym z nich jest Professional & Self Coaching (PSC), kompletny i nowoczesny kurs, który rozwija umiej?tno?ci i doskonali umiej?tno?ci, tak aby coachee (uczestnik) móg? codziennie rozwija? si? nieco bardziej. Wyniki mo?na zobaczy? w krótkim, ?rednim i d?ugim okresie.

 • Koncentracja i dyscyplina: Jak powiedzia?em tutaj, aby od czasu do czasu porzuci? zachowania sabota?owe, wa?ne jest zaanga?owanie si? w ten proces. Skoncentruj si? na swoim celu – w tym przypadku pokonaj samoobs?ug?. Ponadto spraw? dyscypliny jest przestrzeganie zasad okre?lonych w planowaniu.
 • ?wi?tuj swoje podboje: Przezwyci??anie samoobs?ugi jest ?mudnym procesem, jednak wyniki s? bardzo satysfakcjonuj?ce. Uwierzy?! I w?a?nie dlatego, ?e jest to proces naznaczony znaczn? popraw?, nic bardziej uczciwego ni? ?wi?towanie w?asnych zwyci?stw, prawda? Dlatego nie przesta?cie ?wi?towa? tego, co zwyci??yli, i u?wiadomcie sobie, ?e jeste?cie w stanie pój?? dalej.

Jak radzisz sobie z zachowaniami sabota?owymi? Napisz swoje sugestie w komentarzach!

Prawa autorskie: 691068628 – https://www.shutterstock.com/es/g/antonioguillem