Saltar al contenido

Dlaczego barbiturany są bardzo uzależniające

Dlaczego barbiturany s? bardzo uzale?niaj?ce

Wszystkie ?rodki uspokajaj?ce, w tym barbiturany, mog? powodowa? uzale?nienie fizyczne i psychiczne, nawet je?li s? przyjmowane w przepisanych dawkach terapeutycznych przez pewien czas.

Podobnie jak w przypadku wielu leków, u?ytkownicy barbituranów mog? rozwin?? tolerancj? na leki, co oznacza, ?e ??wymagaj? wy?szych dawek, aby osi?gn?? ten sam efekt. Problem z tolerancj? na barbiturany polega na tym, ?e ró?nica pomi?dzy bezpieczn? dawk? a dawk? potencjalnie ?mierteln? jest bardzo ma?a.

Co to jest zale?no?? od barbituranów?

U?ytkownicy barbituranów mog? sta? si? uzale?nieni fizycznie i psychicznie od narkotyków. Kto?, kto jest fizycznie zale?ny, zacznie odczuwa? niepokój, l?k i bezsenno??, je?li spróbuje ograniczy? lub przerwa? stosowanie.

Ludzie uzale?nieni psychicznie od barbituranów maj? wra?enie, ?e nie mog? czu? si? ani funkcjonowa? normalnie bez leku. W obu rodzajach uzale?nie? poszukiwanie i za?ywanie narkotyków staje si? jej g?ównym celem w ?yciu.

Niebezpiecze?stwa

Niebezpiecze?stwo uzale?nienia od ?rodków uspokajaj?cych lub barbituranów wyst?puje, gdy tolerancja na narkotyki zmusza u?ytkowników do zwi?kszania dawek, co mo?e ?atwo doprowadzi? do ?mierci.

Objawy przedawkowania barbituranu mog? obejmowa?:

  • Zmieniony poziom ?wiadomo?ci.
  • Trudne my?lenie
  • Senno?? lub ?pi?czka
  • Wadliwy os?d
  • Koordynacja
  • P?ytkie oddychanie
  • Powolna ekspresja
  • Powolno??
  • Zagubiona mowa
  • Niesamowity

Leczenie odstawienia

Wycofanie si? z uzale?nienia od barbituranu samo w sobie jest niebezpieczne i zagra?a ?yciu. W zale?no?ci od czasu stosowania i ilo?ci zastosowanych leków objawy odstawienia mog? waha? si? od niepokoju i niepokoju po drgawki i ?mier?. Niebezpiecze?stwo nag?ej ?mierci podczas odstawienia barbituranu stanowi powa?ny problem.

Ze wzgl?du na medyczne zagro?enia i powik?ania zwi?zane z odstawieniem barbituranu detoksykacja jest prowadzona w warunkach szpitalnych.

Trudno wstrz?sn?? uzale?nieniem psychicznym

Detoksykacja barbituranem mo?e zaj?? oko?o 14 dni, zanim znikn? objawy odstawienia. Jednak psychologiczna zale?no?? od stosowania barbituranów mo?e wymaga? d?ugoterminowego zaanga?owania w doradztwo, terapi?, uczestnictwo w grupach wsparcia, a w niektórych przypadkach przydzielenie do centrum rehabilitacji po zako?czeniu leczenia szpitalnego. .