Saltar al contenido

Działania mające na celu poprawę umiejętności dziecka

Dzia?ania maj?ce na celu zwi?kszenie umiej?tno?ci czytania dziecka

Dzia?ania maj?ce na celu popraw? umiej?tno?ci czytania i pisania Twojego dziecka

Ostatnia aktualizacja 13 grudnia 2018 r

Pomó? rozwin?? umiej?tno?ci czytania i pisania u swojego dziecka, anga?uj?c go w takie czynno?ci, jak czytanie, zabawa, podró?owanie i inne. Takie post?powanie poszerzy Twoje horyzonty i otworzy nowe mo?liwo?ci.

Umiej?tno?ci czytania i pisania u dziecka rozwijaj? si?, nawet gdy s?yszysz, jak mówi, ?piewa i czyta. Dla dziecka ka?da aktywno?? jest okazj? do nauki. Regularne zaj?cia, takie jak pój?cie do supermarketu, podró? poci?giem lub pój?cie do parku lub zoo, mog? pomóc dziecku w nauce kilku nowych rzeczy. Jednak rodzice mog? dalej stymulowa? ten proces uczenia si?, w??czaj?c okre?lone czynno?ci do codziennej rutyny dziecka. Te ekscytuj?ce zaj?cia nie tylko sprawdz? umiej?tno?ci czytania i pisania u dziecka, ale tak?e pomog? rozwin?? wi?? mi?dzy rodzicem a dzieckiem.

Dzia?ania promuj?ce umiej?tno?? czytania i pisania u dzieci:

1. czytanie

Wi?kszo?? rodziców jest ?wiadoma korzy?ci p?yn?cych z czytania dla swoich dzieci. To wa?ne dzia?anie, którego nie nale?y zapomina?. Istniej? ró?ne ksi??ki dla dzieci w ró?nych grupach wiekowych. Ksi??ki dla dzieci s? zwykle tekturowymi ksi??kami o ró?nych kolorach i atrakcyjnych obrazach. Jednym z pierwszych kroków w kierunku umiej?tno?ci czytania i pisania jest to, ?e dziecko bierze ksi??k?, bawi si? ni? i próbuje w?o?y? j? do ust. To pokazuje, ?e dziecko rozwija zainteresowanie. Pozwól dziecku samodzielnie poradzi? sobie z ksi??k?, czytaj?c s?owa wskazuj?c.

2. Opowiadanie historii

Twoje dziecko nie zrozumie czytanych mu historii, ale z drugiej strony jego s?ownictwo w ko?cu si? poprawi. Wybierz ekscytuj?ce bajki dla dzieci, poka? swojemu dziecku kilka zdj?? i sprawd?, czy co? z niego wi??e lub rozpoznaje.

Opowiadanie dla dzieci "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://dinerados.com/wp-content/uploads/2020/05/1588986765_132_Actividades-para-mejorar-la-alfabetizacion-de-su-bebe .jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/10/393730435-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/393730435-H-218x150 .jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/10/393730435-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/393730435-H-614x420 .jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw, 1024px

3. Zagadki i sztuka

Poznanie ró?nic mi?dzy literami a ich indywidualnym d?wi?kiem jest wa?ne dla rozwoju umiej?tno?ci czytania i pisania u dziecka. Aby nauczy? si? liter, zacznij rysowa? kszta?ty dla swojego dziecka. Graj z puzzlami literowymi lub upi?kszaj list dekoracjami, na przyk?ad u?yj papieru ograniczaj?cego.

4. Gry s?ownictwa

Niemowl?ta zazwyczaj zaczynaj? rozmawia? we wczesnym dzieci?stwie. Ale rodzice mog? zacz?? prac? nad s?ownictwem dziecka, zanim zaczn? mówi?, czyta? lub pisa?. Mo?esz u?y? s?ownictwa i gier edukacyjnych dla dzieci, aby uczyni? to zabawne ?wiczenie. Opowiadaj podczas pracy i mów o tym, co robisz, wska? ró?ne obiekty i nazwij je. Staraj si? prowadzi? rozmowy zamiast dawa? instrukcje. Oferuj mo?liwo?ci otrzymywania odpowiednich gestów podczas zadawania pyta?.

5. Dzia?ania na rzecz ?wiadomo?ci fonologicznej

?wiadomo?? fonologiczna oznacza zrozumienie, ?e s?owa sk?adaj? si? z mniejszych d?wi?ków. Ta umiej?tno?? jest niezb?dna do budowania s?ów i wymawiania s?ów, które czytasz. Rymy s? odpowiednie do nauczania fonemów, poniewa? oparte s? na podobnych d?wi?kach na ko?cu zdania. ?piew tak?e promuje t? ?wiadomo??, poniewa? melodie dziel? ka?dy fonem na okre?lon? nut?.

Znaczenie czytania dzieciom nie jest kwestionowane. U?yj zasobów literackich, aby poprawi? umiej?tno?ci literackie. W??cz czytanie jako regularn? czynno??, wska? zdj?cia, pomy?l o kreatywno?ci i spraw, aby Twoje dziecko interesowa?o si? interakcj?. Te ma?e kroki w kierunku wczesnego czytania i pisania przynios? sukces akademicki dziecku, gdy zacznie chodzi? do szko?y.