Saltar al contenido

Jak długo Adipex (Fentermina) pozostaje w twoim systemie?

Jak d?ugo Adipex (Fentermina) pozostaje w twoim systemie?

Fentermina jest równie? aktywnym sk?adnikiem Fastin, Ionamin i Zantryl i jest jednym z dwóch sk?adników Qsymia. Te leki s? najcz??ciej przepisywanymi tabletkami dietetycznymi na rynku. Poniewa? s? podobne do amfetamin i dzia?aj? stymuluj?co, s? substancj? kontrolowan? i cz?sto s? nielegalnie sprzedawane.

Wiedza o tym, jak fentermina dzia?a w twoim systemie i jak d?ugo mo?e pomóc w unikni?ciu interakcji leków i skutków ubocznych. Wa?ne jest równie?, aby pami?ta?, ?e fentermina mo?e sta? si? uzale?niaj?ca.

Jak dzia?a Fentermina

Fentermina dzia?a podobnie do amfetamin, t?umi?c apetyt, stymuluj?c o?rodkowy uk?ad nerwowy i podnosz?c ci?nienie krwi. Przyjmuje si? go jako tabletk? lub kapsu?k? o przed?u?onym uwalnianiu, z dawk? i czasem zale?nym od postaci. Kapsu?ki o przed?u?onym uwalnianiu s? na ogó? przyjmowane raz dziennie rano, podczas gdy tabletki s? przyjmowane pó? godziny przed posi?kiem, trzy razy dziennie.

Po jednej dawce fentermina jest wch?aniana przez przewód pokarmowy i osi?ga maksymalne st??enie we krwi w ci?gu trzech do 4,4 godzin. Okres pó?trwania wynosi oko?o 25 godzin, czyli tyle, ile po?owa dawki jest metabolizowana w w?trobie lub wydalana w postaci niezmienionej z moczem. Pi?? do sze?ciu okresów pó?trwania jest wymaganych, aby leki zosta?y prawie ca?kowicie usuni?te z twojego organizmu.

Przestrogi

Fentermina ma w?a?ciwo?ci pobudzaj?ce i mo?e zwi?ksza? poziom hormonów, takich jak dopamina, noradrenalina i serotonina. Jest to bardzo podobne do amfetamin, wi?c istnieje ryzyko uzale?nienia. Z tych powodów recepty s? ?ci?le regulowane i cz?sto dozwolone tylko przez krótki czas. Nie jest równie? zalecane dla osób z histori? nadu?ywania narkotyków.

Problemem s? równie? guanetydyna i leki na insulin? stosowane w odchudzaniu i depresji. Je?li potrzebujesz insuliny na cukrzyc?, mo?e by? konieczne dostosowanie podczas przyjmowania fenterminy.

Niektóre osoby s? uczulone na fentermin? lub sk?adniki tabletki. Twój farmaceuta mo?e dostarczy? ci list? sk?adników, które nale?y przejrze?, je?li masz reakcje alergiczne na niektóre rzeczy.

Adipex nie jest zalecany dla osób powy?ej 65 roku ?ycia. Powiniene? tak?e poinformowa? swojego lekarza o wszelkich wcze?niejszych problemach z sercem, takich jak wysokie ci?nienie krwi i mia?d?yca t?tnic lub je?li masz nadczynno?? tarczycy.

Fentermina nie jest zalecana kobietom w ci??y lub planuj?cym zaj?? w ci???. Je?li karmisz piersi?, mo?e przenika? do mleka i mo?e mie? wp?yw na twoje dziecko.

Najlepiej unika? spo?ywania alkoholu podczas przyjmowania Adipex, poniewa? mo?e to pogorszy? dzia?ania niepo??dane.

Skutki uboczne

Podobnie jak w przypadku wielu leków, fentermina mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane. Mo?e wyst?pi? sucho?? w ustach lub nieprzyjemny smak. Mo?liwe jest równie? wyst?pienie biegunki, zapar? i wymiotów.

Wa?ne jest, aby nie zgniata? ani nie ci?? kapsu?ki o przed?u?onym uwalnianiu, poniewa? spowoduje to uwolnienie wi?kszej ilo?ci leku w tym samym czasie. Niektóre z powa?nych skutków ubocznych Adipex obejmuj?:

Je?li uwa?asz, ?e kto? przedawkowa? którykolwiek z fenterminowych leków, zadzwo? do Centrum Kontroli Zatru? pod numer 1-800-222-1222. Je?li ofiara upad?a lub nie oddycha, natychmiast zadzwo? pod numer 911.

Fentermina w testach narkotykowych

Poniewa? fentermina ma podobn? struktur? do amfetamin, test na obecno?? narkotyków w moczu mo?e da? wynik pozytywny na obecno?? amfetamin. Wskazuje to na potrzeb? testu potwierdzaj?cego, który nast?pnie poka?e, ?e by?a to fentermina, a nie amfetamina lub metamfetamina. Oryginalny wynik zostanie uznany za fa?szywie dodatni.

Je?li masz recept? na fentermin?, musisz j? ujawni? laboratorium testowemu, aby twoje wyniki mog?y by? odpowiednio interpretowane. Fentermina prawdopodobnie zostanie wykryta w moczu w ci?gu jednego do czterech dni po dawce, do 24 godzin we krwi i do miesi?ca w testach w?osów.

Ilo?? fenterminy wykryta w testach i czas jej przebywania w systemie zale?y od kilku czynników. Obejmuj? one wiek, dawk? i czas przyjmowania oraz metabolizm. Na przyk?ad osoba o ?rednim rozwoju i metabolizmie mo?e oczekiwa?, ?e fentermina b?dzie obecna w moczu przez trzy do pi?ciu dni. Mo?e by? szybszy dla kogo? o ma?ej budowie lub d?u?szy dla starszej osoby.

S?owo od Verywell

Apidex i inne leki fenterminowe mog? by? dost?pne na recept? i pomaga? w osi?ganiu celów odchudzania. Nale?y jednak zdawa? sobie spraw? z tego, ?e istnieje potencjalne ryzyko zwi?zane z jego u?yciem. Upewnij si?, ?e masz dobr? rozmow? z lekarzem, aby sprawdzi?, czy jest to dla Ciebie odpowiednie i aby unikn?? kupowania go na ulicy, potencjalne szkody s? zbyt du?e.