Saltar al contenido

Jak długo benzodiazepiny pozostają w twoim systemie?

Jak d?ugo benzodiazepiny pozostaj? w twoim systemie?

Podczas przepisywania tych leków wa?ne jest, aby wiedzie?, jak d?ugo s? one aktywne w twoim systemie, aby? móg? unika? interakcji z innymi substancjami i by? czujnym na oznaki niezwyk?ych lub niebezpiecznych efektów ubocznych.

Rodzaje benzodiazepin

Je?li próbujesz oszacowa?, jak d?ugo benzodiazepiny s? aktywne i wykrywalne w organizmie, powiniene? rozwa?y? wiele zmiennych. Leki ró?ni? si? znacznie w zale?no?ci od tego, jak d?ugo pozostaj? aktywne w ciele, co oznacza, ?e ??pozostan? w twoim systemie d?u?ej lub krócej. Valium dzia?a d?ugo. Xanax, Niravam, Ativan, Klonopin i Librium maj? dzia?anie po?rednie. Halcion jest krótko dzia?aj?cy.

Przy du?ej ró?norodno?ci wed?ug typu wa?ne jest, aby porozmawia? z lekarzem o tym, jak d?ugo przepisane leki b?d? aktywne w twoim systemie. Odpowied? b?dzie w kolejno?ci dni w przypadku odmian krótko dzia?aj?cych, do ponad tygodnia w przypadku d?ugo dzia?aj?cych leków.

Jak unikn?? interakcji, gdy w twoim systemie s? benzodiazepiny

Benzodiazepiny s? ?rodkami depresyjnymi na o?rodkowy uk?ad nerwowy, które powoduj? uspokojenie, indukuj? sen, ?agodz? niepokój i skurcze mi??ni oraz zapobiegaj? napadom drgawkowym. Zbyt du?a dawka leku mo?e zbyt szybko spowodowa? przedawkowanie. Musisz by? wierny dawce przepisanej przez lekarza i przyjmowa? leki na czas. Zapytaj, co zrobi?, je?li zapomnisz przyj?? dawk?, poniewa? przyjmowanie dawek zbyt blisko mo?e by? niebezpieczne.

Zachowaj ostro?no??, omawiaj?c z lekarzem wszystkie swoje leki, recepty, leki dost?pne bez recepty, witaminy i suplementy zio?owe, aby? móg? otrzyma? najlepsz? dawk?. Nie nale?y rozpoczyna? ani przerywa? przyjmowania jakiegokolwiek innego leku lub suplementu bez konsultacji z lekarzem po przyj?ciu benzodiazepin.

Niektóre z najbardziej krytycznych interakcji dotycz? ?rodków przeciwbólowych, ?rodków odurzaj?cych i opiatów, fenotiazyn, inhibitorów MAO, nielegalnych narkotyków i innych ?rodków hamuj?cych o?rodkowy uk?ad nerwowy. Suplementy zio?owe i naturalne produkty, o które nale?y pami?ta? podczas interakcji z benzodiazepinami, obejmuj? kava, ziele dziurawca zwyczajnego, grejpfruty i sok grejpfrutowy. Palenie mo?e równie? zmniejszy? skuteczno?? tych leków.

?rodki ostro?no?ci zwi?zane ze stylem ?ycia obejmuj? ?wiadomo??, ?e leki te mog? powodowa? senno??, dlatego nale?y zachowa? ostro?no?? podczas prowadzenia pojazdów lub obs?ugiwania maszyn.

Objawy przedawkowania benzodiazepin

Objawy przedawkowania benzodiazepin obejmuj?:

  • Senno??
  • P?ytkie oddychanie
  • Zimna i lepka skóra
  • Rozszerzone ?renice
  • S?aby i szybki puls.
  • Dezorientacja
  • Je??
  • Mo?liwa ?mier?

Wa?ne jest równie?, aby nie przerywa? nagle przyjmowania benzodiazepiny bez konsultacji z lekarzem, poniewa? mog? wyst?pi? powa?ne objawy odstawienne.

Jak d?ugo mo?na wykry? benzodiazepiny w testach narkotykowych w moczu?

Chocia? benzodiazepiny maj? wiele odpowiednich zastosowa? medycznych, s? równie? powszechnym lekiem uzale?niaj?cym i mo?na je wykry? w badaniach toksykologicznych krwi lub moczu.

Je?li zamierzasz wykona? test przesiewowy narkotyków w celu zatrudnienia lub w innych celach, ujawnij wszystkie przyjmowane leki na recept?, aby laboratorium mog?o poprawnie zinterpretowa? test. Ramy czasowe ró?ni? si? dla ka?dego leku w zale?no?ci od tego, jak szybko jest on wydalany z organizmu. Mo?e by? wykrywalny przez kilka dni lub tygodni i zale?y od dawki.