Saltar al contenido

Jak długo Concerta pozostaje w twoim systemie?

Jak d?ugo Concerta pozostaje w twoim systemie?

Concerta (metylofenidat) to lek na recept?, który jest stymulantem o?rodkowego uk?adu nerwowego. Jest stosowany jako cz??? programu leczenia zespo?u nadpobudliwo?ci z deficytem uwagi (ADHD), a tak?e jest stosowany w leczeniu narkolepsji (zaburzenia snu) i jest aktywny przez 12 godzin. Concerta ma równie? potencja? do zastosowa? niemedycznych ze wzgl?du na swoje stymuluj?ce dzia?anie i jako lek uzale?niaj?cy, wywo?uj?cy uczucie euforii.

Jak d?ugo Concerta wp?ywa na twój system?

Ten sam sk?adnik aktywny w Concercie, Metylofenidat, znajduje si? równie? w Ritalinie, ale Concerta jest formu?owany tak, aby by? uwalniany w miar? up?ywu czasu, wi?c nale?y go przyjmowa? tylko raz dziennie. Efekty terapeutyczne trwaj? 12 godzin.

Zwykle przyjmuje si? go raz dziennie przed ?niadaniem. Zwalnia cz??? leku natychmiast po rozpuszczeniu zewn?trznej warstwy tabletki. Lek jest nast?pnie stopniowo uwalniany z reszty tabletki, chocia? otoczka kapsu?ki przejdzie nienaruszona do stolca.

Je?li jednak kapsu?ka zostanie zmia?d?ona, a nast?pnie po?kni?ta, wdychana lub wstrzykni?ta, wszystkie leki s? podawane jednocze?nie, a ta wy?sza natychmiastowa dawka mo?e zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych i interakcji z innymi lekami. Nale?? do nich podwy?szone ci?nienie krwi, t?tno i temperatura cia?a, ze zmniejszonym snem i apetytem. Nadu?ycie wi??e si? równie? z powa?nym ryzykiem uzale?nienia.

Istnieje wiele leków na recept? i suplementów diety, które mog? wchodzi? w interakcje z Concerta, powoduj?c wi?cej efektów w organizmie lub zmniejszaj?c dzia?anie Concerta. Omów z lekarzem wszelkie leki i suplementy. Podczas przyjmowania leku Concerta nie nale?y przerywa? ani rozpoczyna? ?adnych leków lub suplementów bez konsultacji z lekarzem, poniewa? mo?na rozwa?y? odpowiedni? zmian? dawki.

Zapobieganie przedawkowaniu

Wiedza o tym, jak d?ugo Concerta pozostaje w systemie, mo?e pomóc w zapobieganiu przypadkowemu przedawkowaniu stymulanta. Concerta nale?y przyjmowa? wy??cznie zgodnie ze wskazaniami. Zwi?kszysz ryzyko przedawkowania, je?li we?miesz wi?cej ni? przepisano, b?dziesz mie? interakcje z innymi lekami lub przyjmujesz je w niew?a?ciwy sposób przez zmia?d?enie kapsu?ki.

Objawy przedawkowania Concerta mog? obejmowa?:

 • Zwymiotowa?a
 • Podniecenie
 • Niekontrolowane dr?enie jednej cz??ci cia?a.
 • Skurcze mi??ni
 • Drgawki
 • Utrata przytomno?ci
 • Niew?a?ciwe szcz??cie
 • Dezorientacja
 • Halucynacje
 • Pot
 • Zaczerwienienie
 • Bó? g?owy
 • Gor?czka
 • Szybkie, pulsuj?ce lub nieregularne bicie serca
 • Powi?kszenie ?renicy.
 • Sucho?? w ustach lub nosie

Je?li podejrzewasz przedawkowanie Concerta, niezw?ocznie zasi?gnij porady lekarza.

Wa?ne jest równie?, aby nie przerywa? nagle przyjmowania leku Concerta, poniewa? mog? wyst?pi? objawy odstawienne. Lekarz ustali odpowiedni harmonogram redukcji, je?li zdecydujesz, ?e najlepiej jest zako?czy? stosowanie leku.

Czy Concerta jest wykrywalny w laboratoryjnych testach narkotykowych?

Aktywny sk?adnik Concerta, metylofenidat, nie jest wykrywany w typowych panelach wy?wietlaj?cych toksykologi? moczu. Chocia? istniej? rzadkie doniesienia, ?e ??mo?e da? fa?szywie dodatni wynik dla amfetaminy, jest to kwestionowane. Je?li przyjmujesz metylofenidat na recept? i musisz przej?? test przesiewowy narkotyków na w?asny u?ytek lub w innym celu, zg?o?, ?e przyjmujesz go zgodnie z zaleceniami. Umo?liwi to dok?adniejsz? interpretacj? testów. Mo?na zleci? testy laboratoryjne, które konkretnie wykrywaj? metylofenidat, albo po terapii, albo w przypadku podejrzenia nadu?ycia.