Saltar al contenido

Koronawirus, autyzm i moje zdrowie psychiczne.

Koronawirus, autyzm i moje zdrowie psychiczne.

Powszechnym mitem na temat osób z autyzmem jest to, ?e wszyscy byli zamkni?ci w sobie i nie cieszyli si? ani nie potrzebowali interakcji spo?ecznych. Dla mnie nie mo?e to by? mniej prawdziwe: lubi? interakcje spo?eczne i cz?sto u?ywam ich do radzenia sobie z objawami mojej choroby psychicznej.

Ze wzgl?du na wytyczne rz?du dotycz?ce dystansu spo?ecznego i izolacji, nie jestem w stanie osobi?cie spotka? si? z ?adnym z moich przyjació?, co mia?o wi?kszy wp?yw na moje zdrowie psychiczne ni? si? spodziewa?em. Próbowa?em sobie z tym poradzi?, dzwoni?c do ludzi przez wideo, ale uwa?am, ?e rozmowy telefoniczne s? naprawd? trudne, je?li nie maj? okre?lonego celu. Naprawd? nie lubi? ma?ych rozmów, nawet z lud?mi, których dobrze znam.

Jednak media spo?eczno?ciowe by?y dla mnie bardzo pomocne, a wiele osób, które obserwuj? na Twitterze, rozpoczyna interesuj?ce rozmowy i wymy?la pomys?y, które pomog? wszystkim poczu? wi?? z innymi.