Saltar al contenido

Lekarze ostrzegają przed tymi błędami podczas masowania dziecka

lekarze ostrzegaj? przed tymi b??dami podczas masowania dziecka

lekarze ostrzegaj? przed tymi b??dami podczas masowania dziecka

Ostatnia aktualizacja 17 listopada 2018 r

Indianie i masa?e olejowe id? w parze. W rzeczywisto?ci ?adna kultura na ca?ym ?wiecie nie wierzy w si?? i dobro? masa?y takich jak my. Jednak ostatnie badania ujawni?y naprawd? przera?aj?cy fakt dotycz?cy masa?u i b??du, jaki mo?emy pope?ni?, nie wiedz?c o tym. Ostrzegamy natychmiast, aby zapewni? naszym dzieciom bezpiecze?stwo!

Nie ma nic lepszego ni? ciep?y masa?, który uspokoi malucha i pomo?e wzmocni? wi?? mi?dzy tob? a dzieckiem. Ponadto uwa?a si?, ?e masa? stymuluje równie? mózg dziecka i poprawia trawienie. Niektórzy rodzice przysi?gaj? nawet, ?e masa? jest tym, co sprawia, ?e ??ich dziecko zasypia, gdy nic innego nie robi. Przy tak wielu korzy?ciach wydaje si? oczywiste, ?e powiniene? masowa? swoje dziecko. Wi?c co ostrzegaj? nas eksperci?

Có?, tutaj jest: eksperci ostrzegaj?, ?e NIE nale?y masowa? dzieci oliw? z oliwek lub olejem s?onecznikowym, poniewa? mo?e to spowodowa? d?ugotrwa?e uszkodzenie ich delikatnej skóry. Wed?ug ich bada? stwierdzono, ?e takie dzieci s? nara?one na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia egzemy i innych problemów skórnych. Wielu rodziców u?ywa tych olejów z b??dnym wra?eniem, ?e s? one bezpieczne, poniewa? s? naturalne. Niestety nie wszystkie naturalne produkty s? bezpieczne dla twojej paczki. Dr Alison Cooke dzieli si? tym, co dzieje si?, gdy oliw? lub olej s?onecznikowy nak?ada si? na skór? jej dziecka:

?Oleje te rozk?adaj? si? na kwasy t?uszczowe, które uszkadzaj? struktur? skóry, umo?liwiaj?c wnikanie substancji dra?ni?cych i ucieczk? zbyt du?ej ilo?ci wody. Mo?e to prowadzi? do sucho?ci, p?kania i stanów takich jak egzema. Aby unikn?? szkód u niemowl?t, dopóki nie zostan? przeprowadzone dalsze badania. Dost?pne te dwa oleje do stosowania miejscowego, oliwa z oliwek i olej s?onecznikowy, nie powinny by? zalecane do leczenia suchej skóry lub masa?u dziecka. Zamiast tego rób to, co zalecaj? dermatolodzy, i u?ywaj kremu 50/50 , która jest mieszanin? p?ynnej i g?adkiej parafiny. ?

?ród?o: https://www.dailymail.co.uk/health/article-3853454/Why-shouldn-t-use-olive-oil-massaging-baby-Parents-putting-children-risk-skin-complaints-eczema.html

Uff! To by?o zagadkowe, prawda? Chocia? nie oznacza to, ?e takie oleje z konieczno?ci powoduj? problemy skórne (w rzeczywisto?ci wiele matek zauwa?y?o, ?e olejki te utrzymuj? j?drno?? skóry dziecka), nie ma dymu bez ognia, prawda? Dopóki nie otrzymamy bardziej rozstrzygaj?cego raportu na ten temat, najlepiej skonsultowa? si? z pediatr? i wybra? olej do masa?u dla niemowl?t zatwierdzony przez nich i dermatologów.

Sprawd? równie? poni?sz? list?, aby sprawdzi?, czy pope?niasz inne b??dy masa?u.

Inne b??dy masa?u, których nale?y unika?

1. Masowanie zbyt mocno

Czy masz kobiet? masuj?c?, która masuje dziecko, czy robisz to sam? W ka?dym razie pami?taj o tym, kiedy nast?pnym razem b?dziesz masowa? malucha – Twoje dziecko jest delikatne i nie mo?e uciska? mocno swojej mi?kkiej skóry i nowo powsta?ych ko?ci. Upewnij si?, ?e masa? jest ?agodny i koj?cy. W ko?cu twoje dziecko powinno si? zrelaksowa? i cieszy? si? tym!

2. Masuj wbrew ?yczeniom dziecka

Je?li podczas masowania dziecka oka?e si?, ?e jest zbyt z?y, przesta?! Kontynuowanie masa?u w tym stanie podra?nienia tylko go frustruje i stresuje. Istniej? inne sposoby na relaks i relacj? z dzieckiem, a tak?e zawsze mo?esz zaplanowa? masa? na inny dzie?.

3. Stosowanie twardych lub ?mierdz?cych olejków

Ze wzgl?du na wra?liw? natur? oczu, nosa i skóry malucha trzymaj si? z dala od ostrych lub ?mierdz?cych olejków eterycznych, takich jak mi?ta. Takie oleje mog? podra?nia? oczy dziecka i powodowa?, ?e b?dzie dra?liwy i niewygodny. Aby by? bezpiecznym, wybierz olej dla niemowl?t, poniewa? jest mi?kki i specjalnie opracowany dla skóry Twojego malucha.

4. Masuj, robi?c co? innego

Podczas masowania dziecka nie rób tego podczas innych czynno?ci, nawet je?li jest to co? tak przyziemnego jak ogl?danie telewizji. Nawet niewielka niedba?o?? z twojej strony mo?e spowodowa?, ?e twoje dziecko podrapie si? lub uk?uje. Utrzymuj dobry kontakt wzrokowy ze swoim maluchem, u?miechaj si? i rozmawiaj z mi?o?ci?, aby do??czy? do swojej mi?o?ci. B?dzie to nie tylko przyjemne do?wiadczenie, ale równie? pozwoli Twojemu maluchowi wiedzie?, jak bardzo lubisz sp?dza? z nim czas.

5. Masuj w z?ej pozycji

Wa?ny jest nie tylko moment masa?u, ale tak?e pozycja. Upewnij si?, ?e siedzisz na p?askiej, równej powierzchni podczas masowania swojego malucha. Nast?pnie przy?ó? dziecko do mi?kkiej szmatki przed rozpocz?ciem masa?u. Dzieje si? tak, poniewa? je?li podczas masowania trzymasz dziecko w ramionach, istnieje ryzyko, ?e po?lizgnie si? ono i spadnie na pod?og?. Zapoznaj si? z tym przewodnikiem, aby zapozna? si? z masa?em niemowl?cym i jak najlepiej to zrobi?.

W?a?ciwie wykonany masa? pomo?e zrelaksowa? dziecko i wzmocni? jego wi??. Ale je?li twoje dziecko nadal p?acze i opiera si? temu, by? mo?e robi co? z?ego. W takim przypadku natychmiast skontaktuj si? ze specjalist? lub pediatr?, aby dowiedzie? si?, co si? dzieje, aby? móg? to natychmiast naprawi?.