Saltar al contenido

Metoda treningu snu dla płaczu (bez łez)

Metoda treningu snu bez p?aczu (bez ?ez) dla niemowl?t

Metoda treningu snu dla niemowl?t bez p?aczu (bez ?ez)

Ostatnia aktualizacja 10 listopada 2018 r

Wi?kszo?? nowych rodziców mo?e mie? problemy ze swoimi dzie?mi i za ka?dym razem, gdy rozmawiamy o treningu snu, mo?e to wydawa? si? herculea?skim zadaniem dla rodziców. Có?, istnieje wiele metod treningu snu, które mo?esz zastosowa? dla swojego dziecka, a je?li zastanawiasz si? nad wypróbowaniem metody treningu snu ?Cryless? lub ?Tearless?, ten artyku? jest w?a?nie dla Ciebie!

Jaka jest metoda treningu spania bez p?aczu i ?ez?

Je?li uwa?asz, ?e ?adna metoda p?aczu nie zapewni?aby twojego dziecka, to nie o to chodzi. Zwolennicy tej metody s? zdania, ?e ??sen jest bardzo wa?ny dla wzrostu i rozwoju dziecka i ?e pora snu mo?e by? najlepszym czasem na budowanie silnej wi?zi z dzieckiem. Dlatego nie powinno by? ?adnych negatywnych skojarze? ze snem. Innymi s?owy, metoda ta ma odwrotne podej?cie do metody kontrolowanego p?aczu i dlatego wymaga od rodziców spokoju, pocieszenia, ko?ysania lub przytulania dziecka, gdy tylko dziecko zacznie p?aka?. Chodzi o to, aby dziecko nie p?aka?o bez ko?ca i pomaga?o mu wróci? do snu w samotno?ci.

Jakie s? kontrowersje za t? metod??

Zwolennicy metody bez ?ez dostrzegaj?, ?e wa?ne jest szybkie reagowanie na potrzeby lub wymagania dziecka, a tym samym stworzenie pozytywnego wizerunku rodziców, który mo?e pomóc wzmocni? wi?? rodzica z dzieckiem. Eksperci tej metody wierzyli równie?, ?e nieprzerwany p?acz przed snem mo?e powodowa? negatywne skojarzenia ze snem i snem.

Jednak eksperci od kontrolowanego p?aczu lub krzyku uwa?aj?, ?e pozwolenie dziecku na p?acz nie jest traumatyczne dla dziecka i nie wywo?uje ?adnych negatywnych uczu? w stosunku do snu lub przed snem. Wynika to z faktu, ?e dziecko mo?e zrelaksowa? si? tylko przez krótsze okresy, a rodzice regularnie monitoruj? swoje dzieci. Z drugiej strony uwa?aj?, ?e ?adna metoda ?ez nie mo?e sprawi?, ?e dziecko b?dzie zbyt zale?ne od rodziców i utrudni dzieciom uspokojenie si?.

Jak dzia?a ta metoda?

Có?, ?aden rodzic nie mo?e czu? si? swobodnie z p?aczem dziecka, a zatem je?li jeste? jednym z tych rodziców, którzy my?l? tak samo. Ta metoda wi??e si? z mniejszym p?aczem i dyskomfortem dla twojego dziecka, co oznacza szcz??liwe dziecko, a ostatecznie szcz??liwsz? osob?. Ta metoda pozwala równie? sp?dza? du?o czasu ze swoim Coochie-Coo. Powiniene? by? ?wiadomy, ?e ko?cowym rezultatem, jakiego oczekujesz od tej metody, jest to, ?e twoje dziecko pójdzie spa? samotnie bez ?adnej pomocy. B?d? cierpliwy, poniewa? przyzwyczajenie si? do tej metody mo?e potrwa? kilka miesi?cy.

Plusy i minusy treningu snu bez p?aczu

Ta delikatna i pocieszaj?ca metoda snu w nocy mo?e wymaga? od ciebie nieustannego wysi?ku religijnego, aby pokaza? ci oczekiwane rezultaty. Jednak zanim zaczniesz przygotowywa? si? do wprowadzenia tej metody, musisz pozna? jej zalety i wady, a to mo?e równie? pomóc w podj?ciu ?wiadomej decyzji:

Plusy:

  • Jest to skuteczna metoda snu dla dzieci, które potrzebuj? wi?cej pomocy w zasypianiu ni? inne dzieci.
  • Obejmuje ono bardziej mi?kkie podej?cie do treningu snu.
  • Jest skuteczny w tworzeniu szcz??liwego i pozytywnego obrazu przed snem dla dziecka.
  • Wspaniale jest tworzy? siln? wi?? mi?dzy tob? a twoim male?stwem.

Cons:

  • Mo?e by? konieczne ci?g?e monitorowanie dziecka, co oznacza mniej snu.
  • Mo?e sprawi?, ?e twoje dziecko b?dzie bardziej lepkie.
  • Implementacja metody i zobaczenie wyników mo?e potrwa? d?u?ej.

Dziecko ?pi w ?ó?eczku "width =" 1020 "height =" 700 "srcset =" https://dinerados.com/wp-content/uploads/2020/05/1588985685_787_Metodo-de-entrenam-del-sueno-sin-llanto -without-tears-for.jpg 1020w, https: // cdn. cdnparenting.com/articles/2018/10/30140402/300995837-H-768x527.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/30140402/300995837-H-100x70.jpg 100 w, https: //cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/30140402/300995837-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/30140402/300995837-H-696x478.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/30140402/300995837-H-612x420.jpg 612w ?rozmiary =? (maksymalna szeroko??: 1020px) 100vw, 1020px

Wskazówki dotycz?ce zastosowania metody bez ?ez, aby Twoje dziecko spa?o

Post?puj zgodnie z tymi wskazówkami, aby zapewni? lepsz? implementacj? tej metody snu dla swojej dziewczyny:

1. B?d? konsekwentny

Upewnij si?, ?e jeste? zgodny ze swoj? metod? i ustal harmonogram drzemki dla swojego dziecka. Pomo?e to Twojemu dziecku zrozumie?, ?e nadszed? czas na ?ó?ko i oczekuje si?, ?e b?dzie spa?.

2. Nie opó?niaj spania

Rodzice cz?sto my?l?, ?e nie powinni pozwala? dziecku zdrzemn?? si? wieczorem, poniewa? mo?e to utrudni? mu nocny sen. Z drugiej strony czasami mo?esz zrobi? co? przeciwnego, a twoje dziecko mo?e nie spa? w nocy, poniewa? mo?e by? zbyt zm?czone. Wi?c upewnij si?, ?e je?li twoje dziecko chce si? po?o?y?, pozwól mu spa?.

3. Wykonuj powolne przej?cia

Sugeruje si?, ?e je?li twoje dziecko ma inne procedury i chce dokona? zmiany, zalecamy powolne przej?cie. Je?li powy?sza rutyna obejmowa?a spanie dziecka o 21:00, nie przyno? go nagle o 19:00 pierwszego dnia. Dokonuj zmian powoli i stopniowo.

4. Post?puj zgodnie z procedur?

Tutaj rutynowo mamy na my?li udzielanie dziecku wskazówek, ?e przed snem. Mo?esz rozpocz?? mój masa?, wyk?pa? si?, za?piewa? ko?ysank?, a nast?pnie po?o?y? dziecko do snu. Po serii wzór pomaga dziecku zrozumie?, ?e nadszed? czas na sen.

5. Wygodne ?rodowisko

Upewnij si?, ?e nie ma niepotrzebnych zak?óce?, ha?asów lub d?wi?ków, które mog?yby przeszkadza? dziecku. Spraw, aby pokój dziecka by? ciep?y i przytulny dzi?ki wystarczaj?cej ilo?ci o?wietlenia. Je?li twoje dziecko jest bardzo ma?e, mo?esz równie? spróbowa? je owin??.

6. Uzyskaj sygna?y

Powiniene? zrozumie? wskazówki dziecka i post?powa? zgodnie z nimi, poniewa? pomo?e to w przyj?ciu dziecka w nocy. Mo?esz zauwa?y?, ?e zachowanie lub gesty dziecka zmieniaj? si?. Ka?de dziecko jest inne i dlatego mo?e wykazywa? ró?ne znaki.

7. Zwroty zwierz?t domowych

Dzieci mog? nie by? w stanie mówi? ani rozumie? s?ów w m?odszym wieku, ale s? wystarczaj?co inteligentne, aby zrozumie? sygna?y, które chcesz im przekaza?. Mówienie o drzemce, przed snem, w nocy lub o tych zdaniach mo?e pomóc dziecku zrozumie? rutyn? przed snem.

8. Poznaj zmieniaj?ce si? potrzeby Twojego dziecka

W miar? wzrostu dziecka jego wzorce snu b?d? si? zmienia?. Powiniene? wiedzie?, jak d?ugo i ile razy dziecko mo?e spa?, gdy ro?nie, poniewa? mo?e to pomóc mu zrozumie? schemat i potrzeby twojego dziecka.

Metody treningu snu bez ?ez mo?na wypróbowa?

Oto niektóre bezkrytyczne rozwi?zania dla niemowl?t, które mo?esz wypróbowa?:

1. Metoda zanikania

Ta metoda snu wymaga przebywania w pokoju dziecka, dopóki nie poczuje si? spokojny. Gdy dziecko b?dzie senne lub senne, mo?esz powoli wyj?? z pokoju i pozwoli? mu zasn??. Mo?esz wróci?, je?li twoje dziecko tego potrzebuje.

2. Metoda krzes?a

Mo?esz umie?ci? dziecko w ?ó?eczku bez ?adnych akcesoriów i mo?esz usi??? obok niego na krze?le, ale nie powiniene? wchodzi? w interakcje ani rozmawia? z dzieckiem. Gdy twoje dziecko ?pi, mo?e wróci? do swojego pokoju. Je?li jednak dziecko p?acze, mo?esz go uspokoi? i usi??? na krze?le, dopóki nie wróci do snu.

3. Metoda spania razem

Mo?esz zmusi? dziecko do spania w tym samym ?ó?ku, co ty, a gdy dziecko si? obudzi, uspokoi go, aby wróci? do snu.

4. Metoda podnoszenia i opuszczania

Jednak ta metoda polega na podnoszeniu dziecka, gdy zaczyna p?aka?, bez robienia niczego stymuluj?cego, co mog?oby zak?óci? jego sen (np. ?miechu, mówienia itp.), A gdy przestanie p?aka?, mo?esz umie?ci? go z powrotem w ?ó?eczku.

5. Bezkrwawe rozwi?zanie

Ta metoda wymaga, aby podnie?? dziecko i wymacha? nim, przytuli?, przytuli?, nakarmi? go, da? mu smoczek lub zrobi? wszystko, co pomo?e mu wróci? do snu.

Wypróbuj bezkrwaw? / bez ?ez metod? spania ma?ego anio?a i sprawd?, czy to dla niego dzia?a, czy nie. Có?, chcieliby?my, ?eby tak by?o!

Przeczytaj tak?e: Metoda snu Baby Ferber