Saltar al contenido

Uzdrawiaj z przeszłości i żyj w swojej teraźniejszości

Uzdrawiaj z przesz?o?ci i ?yj w swojej tera?niejszo?ci

Nasza przesz?o?? kszta?tuje nasz? tera?niejszo?? i pomaga nam rozpozna?, kim jeste?my i dok?d zmierzamy. Dlatego naturalne jest wykorzystanie naszych przesz?ych do?wiadcze? jako punktu odniesienia dla naszej obecnej sytuacji. Na wybory, które sami podejmujemy, cz?sto wp?ywa nasza przesz?o??. Je?li u?ywamy zdrowego os?du, aby kierowa? naszymi wyborami, to ?al, b??dy i ból z przesz?o?ci s? wykorzystywane jako wyznaczniki tego, czego nie chcemy w naszym ?yciu. Jednak dla niektórych przesz?o?? nie jest postrzegana jako miejsce refleksji, ale jako miejsce docelowe. Dla tych, którzy walcz? o pozostawienie przesz?ego bólu lub ?alu, mog? czu? si? uwi?zieni przez swoj? sytuacj? i niezdolni do dalszego ?ycia. Poczucie niemo?no?ci pozostawienia przesz?o?ci mo?e prowadzi? do depresji klinicznej, zespo?u stresu pourazowego (PTSD), a nawet samobójstwa.

Ból powoduje, ?e odczuwamy stagnacj?. W czasach bólu emocjonalnego mo?emy my?le? o tym, kiedy czujemy si? najszcz??liwsi, co mo?e pomóc nam motywowa? nas w tera?niejszo?ci. Na przyk?ad, je?li byli?my dumni z osi?gni?? z przesz?o?ci, my?lenie o naszym przesz?ym sukcesie mo?e pomóc nam motywowa? nas do osi?gania nowych sukcesów teraz. Odwo?ywanie si? do naszych pozytywnych do?wiadcze? z przesz?o?ci mo?e by? dobrym wyborem do wyznaczania celów lub rozwijania optymalnych nawyków, gdy skupiamy si? na naszej przysz?o?ci. Chocia? odrobina refleksji mo?e by? zdrowa i pobudza? kreatywno??, zbyt wiele refleksji lub refleksji nad przesz?ymi negatywnymi do?wiadczeniami mo?e prowadzi? do obsesji i prowadzi? do uwi?zienia.

Ból, ?al i zespó? stresu pourazowego

Nasze wcze?niejsze do?wiadczenia mog? wp?ywa? na nasze obecne nastawienie i nasze wybory dotycz?ce interpretacji naszego ?ycia. Je?li w przesz?o?ci do?wiadczyli?my bólu lub urazu, mo?e to wp?yn?? na sposób, w jaki postrzegamy nasz? obecn? sytuacj?, a nawet uniemo?liwi? nam ?ycie w tera?niejszo?ci. Istniej?ce badania sugeruj?, w jaki sposób przesz?e negatywne do?wiadczenia s? cz?sto zwi?zane z wi?ksz? cz?sto?ci? l?ku, depresji, impulsywno?ci, niskiej samooceny i z?ych wyborów. Na przyk?ad, je?li prze?yli?my zdrad? ukochanej osoby w zwi?zku romantycznym lub rodzinnym, mo?emy prze?y? traumatyczne do?wiadczenie, które powtarza si? w naszych umys?ach. Niektóre zapachy, jedzenie, miejsca lub piosenki mog? ?wywo?a?? ponowny ból, co cz?sto skutkuje prób? odepchni?cia natr?tnych my?li i uczu?. Mo?e to prowadzi? do innych objawów, w tym izolacji spo?ecznej, nieufno?ci wobec innych, zachowa? samosabota?owych i niemo?no?ci poruszania si? w naszym ?yciu (tj. ?ycia w przesz?o?ci).

Znaki ostrzegawcze ?ycia w przesz?o?ci:

 • Rozmowy wydaj? si? wraca? do pewnych chwil, pewnych ludzi lub pewnych sytuacji.
 • Przyci?gaj? Ci? lub s? przyci?gane te same typy osób, które powoduj? ból
 • Nieporozumienia cz?sto otaczaj? przesz?e argumenty.
 • ?atwo nudne lub sfrustrowane.
 • Porównanie obecnej sytuacji z poprzednimi.
 • Poprzednia trauma lub bolesne wydarzenia powracaj? w twoich my?lach.
 • Zachowanie sabota?owe.
 • Wyzwalacze emocjonalne, które sprawiaj?, ?e my?lisz o ludziach lub sytuacjach z przesz?o?ci.
 • Relacje s?u?? do wype?nienia pustki lub unikni?cia bycia samemu ze swoimi my?lami.
 • Czekam, a? spadnie drugi but, czekaj?c na co? z?ego.
 • Niepokój lub impulsywne dzia?anie.
 • Do?wiadczanie ?alu za impulsywne wybory.
 • Wszyscy lub nic nie my?l? o nowych osobach lub nowych do?wiadczeniach.
 • Unikaj nowych ludzi lub nowych do?wiadcze?.

Zachowanie sabota?owe

Cz?sto cech? ?ycia w przesz?o?ci jest wzór zachowa? samosabota?owych, które wzmacniaj? odrodzenie przesz?ych traumatycznych wydarze?. To, co powoduje zachowanie w sabota?u, to jego negatywny wp?yw na osob?. Zachowanie samo-sabota?owe zazwyczaj zaczyna si? jako sposób na ograniczenie lub unikni?cie nieprzyjemnych uczu?, na przyk?ad podczas do?wiadczania czego? bolesnego. Próbuj?c odeprze? natr?tne my?li lub wra?liwe emocje, mog? rozpocz?? si? takie rzeczy, jak samoleczenie, unikanie / unikanie lub inne niezdrowe wzorce. Na przyk?ad historia porzucenia ?ycia na wczesnym etapie ?ycia mo?e si? ujawni?, gdy porzucisz swoich partnerów lub przyjació?, lub zaatakujesz ich, je?li poczujesz si? wra?liwy emocjonalnie. Ten wzorzec mo?e prowadzi? do historii niezdrowych zwi?zków i toksycznego cyklu, który utrwala prób? unikni?cia wyzwalaczy emocjonalnych poprzez zachowanie samo-sabotuj?ce.

Jak leczy? z przesz?o?ci

Uzdrowienie z przesz?ego bólu lub traumatycznych do?wiadcze? nie dzieje si? z dnia na dzie?. Jest to proces wymagaj?cy cierpliwo?ci, po?wi?cenia i zaanga?owania w zmian?. Ludzie s? po??czeni, aby chcie? czu? si? dobrze i zminimalizowa? z?e samopoczucie, co cz?sto wyzwala zachowanie samo-sabotuj?ce w celu unikni?cia bólu. Kiedy do?wiadczamy bolesnego wydarzenia, takiego jak zdrada lub inne traumatyczne prze?ycia, mo?e ono nas ponownie po??czy? w celu samozachowawczo?ci. Mo?emy ?y? w trybie ?walki lub ucieczki?, stale oczekuj?c w naszym ?yciu wi?kszego bólu, który mo?e by? nie?wiadomie mile widziany przez nasze dzia?ania.

Wskazówki dotycz?ce nauki ?ycia w tera?niejszo?ci:

 1. Ustali? ograniczenia. Mo?e to oznacza? co? innego dla ka?dego, ale najwa?niejsze jest, aby po?wi?ci? czas na wyleczenie i i?? naprzód we w?asnym tempie. Dla wielu ustalanie limitów mo?e obejmowa? bardziej selektywne podej?cie do tego, kogo witamy w naszym ?yciu, a kogo odrzucamy. W przypadku ogranicze? spójno?? jest kluczem do opuszczenia przesz?o?ci i ?ycia w tera?niejszo?ci.
 2. Przyj?cie. Przesz?o?? jest ju? zako?czona. Nie mo?emy tego zmieni?. A utkni?cie w przesz?o?ci tylko szkodzi nasz potencja? w tera?niejszo?ci. Akceptuj?c, ?e przesz?o?? si? sko?czy?a, pozwala nam p?aka? i uwolni? ból, który mogli?my nie?? ze sob?. B?d? ze sob? szczery w akceptacji i nie spiesz si? z p?aczem.
 3. ?wicz uwa?no??. Praktyka uwa?no?ci polega na nauczeniu si?, jak pozosta? w tera?niejszo?ci i uspokoi? nasze umys?y, gdy do?wiadczamy wyzwalaczy emocjonalnych. Badania wspieraj? wykorzystanie uwa?no?ci w ramach kompleksowego programu leczenia urazów, depresji lub PTSD.
 4. Posiadanie przycisku resetowania. Jeste?my lud?mi, a to oznacza, ?e ??jeste?my doskonale niedoskonali. Podobnie jak w przypadku ka?dej nowej umiej?tno?ci, potrzebuj? czasu na rozwój i opanowanie. B?d? dla siebie mi?y, je?li po?lizgniesz si? lub prze?yjesz przesz?o?? lub powrócisz do starych wzorców zachowa?. U?yj przycisku resetowania, aby pomóc Ci oceni?, gdzie jeste? w swoim osobistym rozwoju.
 5. Roz??czy? si?. Równowaga jest kluczowa podczas pracy nad samodoskonaleniem. Zgoda na od??czenie si? od mediów spo?eczno?ciowych, przyjació? lub rodziny na chwil? podczas pracy nad uzdrowieniem dotyczy samoopieki. Kiedy jeste?my sami, mo?emy si? pozna? i da? sobie uwag? i mi?o??, których potrzebujemy, aby przesta? ?y? przesz?o?ci?.

Bibliografia

Donald, J. i in. (2016) Codzienny stres i korzy?ci z uwa?no?ci. Journal of Research in Personality, 23 (1), 30?37.

Gacs, B. i in. (2020). Perspektywy czasu i bólu: negatywny profil perspektywy czasu przewiduje wysok? podatno?? na ból. Osobowo?? i ró?nice indywidualne, 153, 1-6.

powi?zane posty

.