Saltar al contenido

Używanie mikrofalówki do jedzenia dla niemowląt: czy jest bezpieczne?

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej do ?ywno?ci dla niemowl?t - czy jest bezpieczne?

U?ywanie mikrofalówki do jedzenia dla niemowl?t: czy jest bezpieczne?

Wiele osób uwa?a, ?e ??podgrzewanie lub gotowanie ?ywno?ci w kuchence mikrofalowej mo?e zniszczy? sk?adniki od?ywcze obecne w tych produktach. Ale to nie jest prawda … nie do ko?ca prawda. Gotujesz, podgrzewasz, a czasem nawet podgrzewasz jedzenie (resztki) w kuchence mikrofalowej i jesz bez zastanowienia. Ale kiedy masz dziecko w domu, powa?nie to rozwa?asz. Musisz zastanowi? si?, czy mo?esz mikrofalowa? jedzenie dla dzieci. Aby znale?? odpowiedzi na swoj? my?l, przeczytaj ten artyku?. Dowiedz si?, czy podgrzewanie lub gotowanie ?ywno?ci dla niemowl?t w kuchence mikrofalowej jest dobrym, czy z?ym pomys?em.

Czy mo?esz u?y? kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania jedzenia dla dziecka?

Ka?da surowa ?ywno?? poddawana procesowi ch?odzenia lub podgrzewania ma zmiany w jej w?a?ciwo?ciach fizycznych, strukturze chemicznej i formie od?ywczej. Mamy maj? dylemat, je?li chodzi o korzystanie z kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania jedzenia dla niemowl?t. Ale nie ma bada? wykazuj?cych, ?e gotowanie lub podgrzewanie jedzenia dla dzieci w kuchence mikrofalowej mo?e by? szkodliwe dla zdrowia dziecka. Nale?y jednak pami?ta? o pewnych rzeczach podczas gotowania lub podgrzewania jedzenia dla dzieci w kuchence mikrofalowej. Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej zawsze przykryj jedzenie dziecka pokrywk?. Unikaj tak?e u?ywania plastikowych pojemników do ogrzewania, poniewa? mog? one przenosi? szkodliwe chemikalia do ?ywno?ci. U?ywaj pojemników bezpiecznych dla mikrofal, ale nie plastikowych. I nie podgrzewaj resztek jedzenia dla niemowl?t.

Ryzyko gotowania lub podgrzewania ?ywno?ci dla niemowl?t w kuchence mikrofalowej

Poni?ej przedstawiono zagro?enia zwi?zane z gotowaniem lub podgrzewaniem jedzenia dla dzieci w kuchence mikrofalowej.

 • Mikrofale nierównomiernie podgrzewaj? ?ywno??. Temperatura w niektórych porcjach jedzenia mo?e wydawa? si? prawid?owa, a niektóre porcje mog? by? bardzo gor?ce, tworz?c ?gor?ce torebki?, które mog? poparzy? usta dziecka.
 • U?ywanie taniego plastiku podczas podgrzewania lub gotowania potraw dla dzieci w kuchence mikrofalowej mo?e by? szkodliwe dla zdrowia dziecka.
 • Uwa?a si?, ?e promieniowanie emitowane podczas gotowania lub podgrzewania mikrofalowego powoduje powa?ne problemy zdrowotne.

?rodki ostro?no?ci podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej do gotowania ?ywno?ci dla niemowl?t

Poni?ej wymieniono niektóre ?rodki ostro?no?ci, które rodzice powinni podj?? podczas gotowania mikrofalówki przy u?yciu kuchenki mikrofalowej:

 • Do gotowania lub podgrzewania ?ywno?ci dla niemowl?t u?ywaj pojemników bezpiecznych dla mikrofal lub szklanych pojemników odpornych na ciep?o. Lepiej unika? plastikowych opakowa?.
 • Podczas gotowania lub podgrzewania potrawy przykryj szklany talerz lub pokrywk?. Pomo?e to utrzyma? wilgo? w ?ywno?ci.
 • Pami?taj, aby dobrze ugotowa? lub podgrza? jedzenie. Zabije bakterie, je?li w ogóle, i spowoduje zatrucie pokarmowe dla dziecka.
 • Nie trzymaj jedzenia do gotowania lub podgrzewania podczas wykonywania obowi?zków domowych, aby unikn?? spalania jedzenia.
 • Po wyj?ciu jedzenia przenie? je do innego naczynia. Nast?pnie dobrze wymieszaj, aby nie by?o kieszeni powietrznych, które mog?yby poparzy? usta dziecka podczas jedzenia.Kobieta korzystaj?ca z kuchenki mikrofalowej "width =" 1020 "height =" 700 "srcset =" https://dinerados.com/wp-content/uploads/2020/05/1588985925_149_Uso-de-un-microondas-para-alimentos- para-bebes-¿es-sure.jpg 1020w, https: // cdn. cdnparenting.com/articles/2018/10/26191107/735463006-H-768x527.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/26191107/735463006-H-100x70.jpg 100 w, https: //cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/26191107/735463006-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/26191107/735463006-H-696x478.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/10/26191107/735463006-H-612x420.jpg 612w ?rozmiary =? (maksymalna szeroko??: 1020px) 100vw, 1020px

Wskazówki bezpiecze?stwa dotycz?ce podgrzewania jedzenia dla niemowl?t w kuchence mikrofalowej

Cz?sto zadawane przez wi?kszo?? matek pytanie brzmi: ?Czy mo?esz mikrofalowa? mieszank? dla niemowl?t?? Oczywi?cie mo?esz to zrobi?, u?ywaj?c do podgrzewania butelki lub pojemnika mikrofalowego. Pami?taj równie?, aby podgrzewa? go do ?redniej temperatury przez nie wi?cej ni? 10-15 sekund. Przed podaniem dziecku dobrze wstrz??nij butelk?, aby temperatura si? wyrówna?a. Oprócz tego istniej? inne wskazówki, które nale?y wykona?, aby podgrza? jedzenie dla dzieci w kuchence mikrofalowej.

 • Przede wszystkim zawsze u?ywaj bezpiecznych mikrofalówek pojemników na ?ywno?? dla niemowl?t, aby podgrza? ?ywno?? dla dziecka i unikn?? problemów zdrowotnych.
 • U?yj kuchenki mikrofalowej, która mo?e dobrze ugotowa? i podgrza? jedzenie Twojego dziecka.
 • Zawsze nale?y przeczyta? i post?powa? zgodnie z instrukcj? do??czon? do urz?dzenia, aby unikn?? problemów.
 • Zawsze nale?y podgrza? kuchenk? mikrofalow? przed podgrzaniem jedzenia dla dziecka.
 • Kiedy jedzenie robi si? gor?ce, robi si? bardzo gor?co na brzegach i pozostaje zimno w ?rodku. Dlatego mieszaj na ró?nych etapach, aby równomiernie podgrza?.
 • Podgrzewanie oznacza trzymanie ?ywno?ci w kuchence mikrofalowej, a? b?dzie bardzo gor?ca. Pomo?e to zniszczy? wszystkie bakterie, które mog? by? obecne w ?ywno?ci.
 • Pami?taj, aby sprawdzi? temperatur? pokarmu przed podaniem go dziecku, aby nie blanszowa? ustom dziecka.
 • Podgrzewanie nie powinno odbywa? si? wi?cej ni? jeden raz. Resztki nale?y wyrzuca?, nawet je?li ?le si? zmarnujesz.

Wskazówki dotycz?ce rozmra?ania lub rozmra?ania ?ywno?ci dla niemowl?t w kuchence mikrofalowej

Po pierwszych 6 miesi?cach dzieci zaczynaj? przyjmowa? substancje pó?sta?e. Podgrzewaj?c mleko w kuchence mikrofalowej, mamy zaczynaj? przygotowywa? posi?ki dla swoich pociech. Wtedy przydatne s? wskazówki dotycz?ce rozmra?ania lub rozmra?ania ?ywno?ci dla dzieci w kuchence mikrofalowej. Niektóre z nich s? wymienione poni?ej, aby u?atwi? nawigacj?.

 • Zawsze rozmra?aj lub rozmra?aj ?ywno?? dla dzieci za pomoc? pojemnika odpornego na dzia?anie mikrofal, najlepiej szklanego pojemnika odpornego na dzia?anie mikrofal.
 • Nie u?ywaj plastikowych pojemników, poniewa? mog? wytwarza? szkodliwe chemikalia, które mog? by? szkodliwe dla zdrowia dziecka.
 • U?yj kuchenki mikrofalowej z ustawieniami rozmra?ania, aby rozmrozi? lub rozmrozi? ?ywno?? dla dzieci.
 • Od czasu do czasu obracaj misk? r?cznie, je?li kuchenka mikrofalowa nie ma talerza obrotowego.
 • Mieszaj kilka razy podczas rozmra?ania, aby unikn?? gor?cych punktów jedzenia.
 • Aby rozmrozi? zamro?one kostki ?ywno?ci, nale?y ustawi? kuchenk? mikrofalow? w trybie rozmra?ania na 30 do 40 sekund.
 • Po rozmro?eniu lub rozmro?eniu zamro?onej ?ywno?ci, natychmiast j? podgrzej, aby bakterie nie zacz??y si? rozwija?.
 • Dobrze podgrza? rozmro?one jedzenie przez 5 do 15 sekund, aby si? ogrza?o.
 • Trzymaj gor?ce jedzenie na boku, a? temperatura jedzenia b?dzie odpowiednia dla dziecka do jedzenia.
 • Sprawd? wcze?niej temperatur?, na wypadek gdyby by?a zbyt gor?ca dla Twojego dziecka.

Chocia? nie ma bada? ani bada? wykazuj?cych, ?e ?ywno?? podgrzewana w kuchence mikrofalowej lub podgrzewana jest szkodliwa dla dziecka, najlepiej stosowa? j? z umiarem.

Przeczytaj tak?e: Najlepsze pokarmy do karmienia dziecka