Saltar al contenido

Wpływ telewizji (telewizji) na dzieci: pozytywne i negatywne skutki

Wp?yw telewizji (telewizji) na dzieci - pozytywne i negatywne skutki

Wp?yw telewizji (telewizji) na dzieci: pozytywne i negatywne skutki

Telewizja jest wa?n? cz??ci? ?ycia ka?dego dziecka. Od bycia ?wiadkiem magii superbohaterów po dostrojenie si? do weekendów grozy, dzieci prze?ywaj? wci?gaj?ce do?wiadczenia w telewizji i ?yj? w ba?ce w?asnego ?wiata. Czasami ta ba?ka staje si? powodem do niepokoju, w zale?no?ci od rodzaju ogl?danych programów.

Telewizja rozwija charakter i osobowo??, a nawet ma moc zmieniania postaw i perspektyw ?yciowych. Zachowanie szczególnej ostro?no?ci sprawi, ?e Twoje dziecko b?dzie cieszy?o si? programami telewizyjnymi bez nara?ania si? na szkodliwe skutki ogl?dania telewizji.

Wideo: Pozytywne i negatywne skutki telewizji dla dzieci

Jak? rol? odgrywa telewizja w ?yciu dziecka?

Je?li Twoje dziecko ogl?da krymina?y lub horrory i ma koszmary przed snem, mo?esz by? pewien, ?e co? jest nie tak z jego nawykami telewizyjnymi. Znaczna cz??? czasu dzieci jest sp?dzana przed telewizorem, co zdecydowanie kszta?tuje ich osobowo?? i nastawienie. Odpowiedni rodzaj programów telewizyjnych wpaja dzieciom ?wiadomo?? spo?eczn? i ?rodowiskow?, a nawet holistycznie promuje rozwój spo?eczny, emocjonalny i poznawczy. Zapewnienie zdrowej równowagi mi?dzy czasem telewizyjnym a zabaw? / nauk? jest wa?ne dla ich rozwoju, poniewa? nie chcesz, aby uzale?niali si? od telewizji i pomijali zdrowe zaj?cia fizyczne i spo?eczne.

Pozytywny wp?yw telewizji na dzieci

Niektóre z wielu zalet telewizji dla dzieci to:

1. Rozrywka

Od Ulicy Sezamkowej, przez Dora Odkrywc?, a? po Artura, programy rozrywkowe dla dzieci ucz? dzieci wielu umiej?tno?ci: radzenia sobie z traum? emocjonaln?, interakcji z rówie?nikami, poruszania si? w trudnych sytuacjach i pobudzania wyobra?ni poprzez interaktywne kwestionariusze i wzorce my?lowe. Programy rozrywkowe dbaj? o zainteresowanie dzieci, ucz? ich nowych umiej?tno?ci i pozwalaj? bawi? si? w jednym pakiecie!

2. edukacja

Pokazy edukacyjne inspiruj? dzieci do dzia?ania i anga?owania si? w produktywne zachowania. Je?li twoje dziecko nie lubi tradycyjnych metod nauczania, programy edukacyjne mog? by? ?wietnym sposobem na to, aby uczy?o si? podczas zabawy. Kana?y edukacyjne takie jak Wild Kratts, Sid the Science Kid, Hanya Kamu i Mickey Mouse Clubhouse ucz? dzieci rozwi?zywania problemów i zapewniaj? im solidne podstawy w matematyce umys?owej i my?leniu analitycznym.

3. sport

Ogl?danie programów sportowych, takich jak pi?ka no?na, krykiet i siatkówka, mo?e by? ?wietnym sposobem na wzbudzenie zainteresowania aktywno?ci? na ?wie?ym powietrzu. Pokazy sportowe zach?caj? dzieci do aktywno?ci i zdrowia, pozwalaj?c im anga?owa? si? w zachowania fizyczne, które w przysz?o?ci przynios? dobre samopoczucie emocjonalne i fizyczne.

4. Gor?czka kulturowa

Czy Twoje dziecko lubi zwiedza? i podró?owa?? Przedstaw je cudom ?wiata poprzez podró?e i rozrywk? kulturaln?. Poznanie innych kultur poprawi spo?eczne uczenie si? i umiej?tno?ci rozwojowe, zach?caj?c dziecko do bycia holistycznym my?licielem i przyjaznych kontaktów z mi?dzynarodowymi rówie?nikami.

5. Kreatywno??

Od gotowania, pieczenia, sztuki i rzemios?a po muzyk? i teatr – kreatywno?? jest podstaw? programów telewizyjnych. Kana?y artystyczne i pokazy zwi?zane z komponowaniem muzyki, rysowaniem i malowaniem pobudzaj? umys? i zach?caj? dzieci do odpowiedzi na ich wewn?trzne wezwanie.

6. Poprawa wyników w nauce

Gdy telewizja jest konsumowana w sposób odpowiedzialny, nast?puje dobrostan emocjonalny i psychiczny. To prowadzi do lepszych wyników w nauce. Wed?ug naukowców wykazano, ?e dzieci, które ogl?daj? programy edukacyjne i informacyjne, osi?gaj? lepsze wyniki od swoich rówie?ników podczas wielu standardowych testów, a nawet osi?gaj? najwy?sze poziomy w szkole ?redniej i ?redniej.

7. Zdrowa ulga w stresie

Programy telewizyjne stanowi? zdrowe ?ród?o emocji dla dzieci, które do?wiadczaj? stresu w szkole lub na zewn?trz. Zdrowa dawka telewizji mo?e zdzia?a? cuda dotycz?ce nastroju i problemów emocjonalnych dziecka i uchroni? go przed stresem emocjonalnym, który mo?e negatywnie na niego wp?yn??.

8. Dowiedz si? o technologii i najnowszych trendach

Dzi?ki szerokiemu dost?powi do oceanu tre?ci w telewizji dzieci zbieraj? narz?dzia i techniki zwi?zane z wykorzystaniem najnowszych technologii i nad??aj? za trendami spo?ecznymi. Dzieci zdobywaj? wi?cej wiedzy i uzyskuj? o?wietlenie informacyjne za po?rednictwem telewizji.

9. Umiej?tno?ci j?zykowe i emocjonalne

Je?li Twoje dziecko uczy si? nowego j?zyka lub na?laduje wzorce mowy, mo?esz pomóc mu zrozumie? niuanse s?ownictwa i formu?owanie zda? poprzez programy j?zykowe i filmy. Ponadto pozytywne programy telewizyjne wzmacniaj? zdrowe zachowania emocjonalne i ucz? dzieci umiej?tno?ci spo?ecznych, które s? kluczowe dla ich sukcesu.

10. Utrzymuje zaanga?owanie

Je?li twoje dziecko ci?gle skacze po domu i nie mo?e milcze? ani przez minut?, pozwolenie mu na ogl?danie telewizji, aby z?agodzi? nud?, jest kreatywnym rozwi?zaniem. Dzi?ki temu b?dziesz zaanga?owany bez szkody dla rozwoju poznawczego. Musisz jednak upewni? si?, ?e jest to praktykowane tylko okazjonalnie i nie staje si? nawykiem.

11. Zach?caj do uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym

Dzieci, które ogl?daj? postacie, dzia?aj? produktywnie i najlepiej w telewizji próbuj? na?ladowa? te zachowania w prawdziwym ?yciu. Dotyczy to równie? zada? i wydarze? konkurencyjnych. Na przyk?ad, je?li twoja ulubiona posta? telewizyjna dobrze sobie radzi na testach i uczestniczy w wydarzeniach sportowych i towarzyskich, twoje dzieci b?d? na?ladowa? te zachowania, które pomog? w ich rozwoju.

12. Rozwija osobowo?? i zach?ca do samodzielnego my?lenia

Programy telewizyjne wspieraj? umiej?tno?ci samodzielnego my?lenia i ucz? dzieci my?lenia nieszablonowego. Te umiej?tno?ci s? niezb?dne w ?wiecie, który koncentruje si? na kreatywno?ci i my?leniu z ró?nych perspektyw.

Negatywne skutki telewizji dla dzieci

Niektóre z wielu wad telewizji dla dzieci to:

1. Czas kradzie?y

Dzieci, które sp?dzaj? zbyt du?o czasu przed telewizorem, mog? straci? szanse ?yciowe. Je?li twoje dziecko sp?dza zbyt du?o czasu na ogl?daniu telewizji, mo?e zmarnowa? cenny czas, który mo?na by po?wi?ci? na bardziej produktywne zadania, takie jak mieszanie si? z przyjació?mi, praca domowa, zabawa na zewn?trz i inne podobne czynno?ci.

2. Brak umiej?tno?ci j?zykowych i spo?ecznych

Mo?e si? to wydawa? sprzeczne z intuicj? w stosunku do pozytywnych efektów telewizji wspomnianych powy?ej, ale dotyczy to g?ównie dzieci poni?ej drugiego roku ?ycia. Baby BraiNs s? w fazie rozwoju przed dwoma latami. Wtedy mózg ponownie si? ??czy i zach?ca do uczenia si? spo?ecznego i emocjonalnego. Telewizja nie u?miecha si?, nie rozmawia ani nie wchodzi w interakcje psychologiczne z dzieckiem na poziomie osobistym. Wp?ywa to na stan psychiczny dziecka, poniewa? jest on wra?liwy na tym etapie ?ycia. Nawet w ostatnich latach zbyt d?ugie sp?dzanie czasu na ogl?daniu telewizji mo?e ograniczy? interakcje spo?eczne Twojego dziecka, co w d?u?szej perspektywie wp?ywa na umiej?tno?ci j?zykowe i spo?eczne.

3. Zabij kreatywno?? i wyobra?ni?

Je?li twoje dziecko sp?dza zbyt du?o czasu w telewizji zamiast wychodzi? i poznawa? prawdziwy ?wiat, nie b?dzie w stanie rozwin?? silnej wyobra?ni. Poniewa? pomys?y s? prezentowane przed ekranem, dzieci, które nadmiernie ogl?daj? telewizj?, nie mog? stymulowa? swoich umys?ów ani samodzielnie wymy?la? nowych pomys?ów, dlatego pasywnie konsumuj? i nie aktywnie tworz?.

4. Brak ostro?ci

Dzieci, które codziennie sp?dzaj? ponad 2-3 godziny przed ekranem, cz?sto cierpi? z powodu braku koncentracji w otoczeniu klasowym. U tych dzieci istnieje równie? wi?ksze prawdopodobie?stwo rozpoznania ADHD (zaburzenia nadpobudliwo?ci z deficytem uwagi). Ten brak koncentracji i s?aba koncentracja miesza si? z domenami innymi ni? akademickie, takimi jak sport. Dziecko mo?e nie chcie? bra? udzia?u w kreatywnych i relaksuj?cych umys?owo dzia?aniach, takich jak rzemios?o.

5. bezproduktywny

Wydajno?? polega na osi?gni?ciu nowych poziomów w ?yciu. Je?li Twoje dziecko stale ogl?da telewizj? i nie osi?ga kamieni milowych w swoim ?yciu akademickim, spo?ecznym lub emocjonalnym, ca?y czas sp?dzany na ekranie jest po prostu strat? czasu.

6. Oty?o??

Dzieci, które ogl?daj? zbyt du?o telewizji, s? nara?one na ryzyko oty?o?ci i innych zaburze? zdrowotnych. Cz?sto zdarza si?, ?e ma?e dzieci przechodz? na nastolatki uzale?nione od telewizji podczas liceum, kiedy nadmiernie ogl?daj? telewizj?.

7. Zagro?enia dla zdrowia serca i oczu

Dzieci, które ogl?daj? zbyt du?o telewizji, s? nara?one na wyst?pienie zespo?u leniwego oka. W tym stanie dziecko ma niewyra?ne lub ograniczone widzenie, którego nie mo?na poprawi? za pomoc? okularów lub soczewek. Uzale?nienie od telewizji promuje równie? brak ?wicze? i siedz?cy tryb ?ycia, które wp?ywaj? na serce i mózg. Mo?e to ostatecznie doprowadzi? do problemów sercowo-naczyniowych i w?skich t?tnic.

8. Negatywne zachowanie

Wed?ug bada? ogl?danie zbyt du?ej ilo?ci telewizji mo?e zmieni? struktur? mózgu i promowa? negatywne zachowania, zw?aszcza przemoc i agresj?. Dzieci ogl?daj?ce programy zawieraj?ce nieodpowiednie tre?ci dla nieletnich s? bardziej nara?one na ten problem.

9. Wp?ywa na wizerunek w?asny

Programy telewizyjne wyolbrzymiaj? rzeczywisto?? i zniekszta?caj? obraz ?wiata. Programy, które pokazuj? idealne ?ycie i ustawienia zbyt pi?kne, aby mog?y by? prawdziwe, mog? powodowa?, ?e dzieci czuj? si? nieodpowiednie.

10. Zmiany emocjonalne

Dzieci, które s? nara?one na programy podkre?laj?ce seks, narkotyki i nadu?ywanie alkoholu, s? podatne na zmiany emocjonalne. Poniewa? s? zbyt m?odzi, aby zrozumie? wiele z tych problemów, mog? mie? zmienione spojrzenie na rzeczywisto?? i by? pod wp?ywem psychologicznym.

11. Niskie wyniki w nauce

Sp?dzanie zbyt du?o czasu na ogl?daniu telewizji mo?e spowodowa? brak udzia?u w innych czynno?ciach. Dzieci czasami pomijaj? szko?? i prac? domow? z powodu telewizji, co negatywnie wp?ywa na ich wyniki w nauce.

12. Powoduje problemy z nauk?

Problemy z uczeniem si? z powodu zbyt d?ugiego czasu ogl?dania telewizji, od biernego s?uchania i s?abo rozwini?tych umiej?tno?ci s?uchania do braku drobnych i kreatywnych umiej?tno?ci motorycznych. Dzieje si? tak, gdy dzieci nie uczestnicz? w ?wiczeniach stymuluj?cych umys? i fizycznie. Dzieci, które rozwijaj? ADHD poprzez ogl?danie zbyt du?ej telewizji, nie maj? mo?liwo?ci skupienia si? i pozostania skupionym podczas studiów.

Co rodzice mog? zrobi?, aby chroni? swoje dziecko przed z?ymi skutkami telewizji?

Rodzice mog?:

  • Ogranicz liczb? godzin sp?dzanych przez dziecko na ogl?daniu telewizji.
  • Upewnij si?, ?e Twoje dziecko ogl?da wysokiej jako?ci programy telewizyjne zamiast nieodpowiednich programów.
  • Ogl?daj telewizj? z dzieckiem, aby upewni? si?, ?e konsumowane tre?ci maj? charakter informacyjny, edukacyjny i interaktywny. Mo?e to równie? sprzyja? wi?zi mi?dzy rodzicem a dzieckiem.
  • Trzymaj telewizor z dala od pokoju i wy??cz telewizor po zako?czeniu programu.
  • Pomaga rozwin?? zdrowy zwi?zek mi?dzy czasem telewizyjnym a wykonywaniem zada?.
  • Staraj si? nie nak?ada? zbyt surowych zasad, poniewa? mo?e to rozwin?? negatywny zwi?zek mi?dzy dzieckiem a telewizj?.

Czy dzieci i ma?e dzieci powinny ogl?da? telewizj??

Niemowl?tom i ma?ym dzieciom w wieku poni?ej dwóch lat zaleca si? unikanie ogl?dania telewizji, poniewa? ich mózgi rozwijaj? si? i s? wra?liwe. Ucz? si? wielu umiej?tno?ci emocjonalnych i spo?ecznych, dlatego nadszed? czas na interakcj? z nimi, zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych i zach?cenie ich do czytania, pisania i rysowania. Wa?na cz??? rozwoju poznawczego ma miejsce na tym etapie, dlatego najlepiej jest trzyma? telewizor z dala od niemowl?t i ma?ych dzieci w wieku poni?ej dwóch lat.

Ogl?danie telewizji to czynno?? wykonywana z umiarem. Zapewniaj?c, ?e Twoje dziecko ogl?da programy wysokiej jako?ci i produktywnie sp?dza czas, zapewnisz mu prawid?owy rozwój i rozwój. Ogl?danie telewizji jest codzienn? cz??ci? ?ycia, a je?li zostanie zintegrowane z trosk?, Twoje dziecko mo?e uczy? si? od niej!

Zasoby i referencje: Zdrowie dzieci