Saltar al contenido

Wskazówki dotyczące profesjonalnej motywacji

Jak zautomatyzowa?

© Depositphotos.com / Goodluz Wskazówki od trenera IBC Ramon Persona Coach, aby utrzyma? profesjonaln? motywacj?.

Obecnie jednym z najcz??ciej poruszanych tematów w ?yciu zawodowym jest motywacja i szcz??cie w pracy. Dyskusj? na ten temat stymuluje równie? fakt, ?e firmy naprawd? postrzegaj?, ?e zadowoleni i zadowoleni specjali?ci produkuj? wi?cej i lepiej.

Naukowcy i specjali?ci z ró?nych dziedzin wiedzy szukaj? na ró?ne sposoby zrozumienia, jak zwi?kszy? zaanga?owanie i produktywno?? w korporacji, w której etapem jest konkurencyjno??, zapotrzebowanie na cele do osi?gni?cia i ci?g?e kolekcjonowanie.

Zaskakuj?ca jest liczba niezadowolonych profesjonalistów – s? to 7 na 10 profesjonalistów. Aby firmy by?y skuteczne w dzia?aniach promuj?cych lepsz? dostaw? pracowników, konieczne jest zrozumienie, jakie s? rzeczywiste czynniki, które sprawiaj?, ?e czuj? si? niemotywowani.

Coaching, aby osi?gn?? sukces

Trener IBC Ramon Pessoa mówi dzi? do gazety o niektórych zidentyfikowanych punktach oraz o tym, jak mo?na unikn?? motywacji i wprowadzi? zmiany niezb?dne do osi?gni?cia sukcesu zawodowego i osobistego. Spójrz tutaj:

?Pos?uchaj, jak post?powa? inaczej, a Moc zostanie ci dana!? – José Roberto Marques, przewodnicz?cy IBC.

Podoba? ci si? ten artyku?? Dyskutuj i dziel si? wskazówkami ze znajomymi w sieciach spo?eczno?ciowych!