Saltar al contenido

Zabawki dla 7-miesięcznego dziecka.

Zabawki dla 7-miesi?cznego dziecka

Zabawki dla 7-miesi?cznego dziecka.

Twoje dziecko staje si? niezale?ne, od czo?gania si? do rozpoznawania i podnoszenia swojej ulubionej zabawki. Poznajesz koncepcj? kontrolowania ?rodowiska podczas zabawy.

Gdy dziecko zacznie si? czo?ga? i czo?ga?, zach?caj do ruchów, umieszczaj?c zabawki nieco poza zasi?giem. W ten sposób mo?esz wykorzysta? swój ciekawy umys?, rzuci? mu wyzwanie i zachowa? aktywno?? poprzez zabaw?. W miar? rozwijania swojej unikalnej osobowo?ci, oto kilka 7-miesi?cznych zabawek dla dzieci, które pomog? Ci w rozwoju poznawczym.

Zabawki do sortowania kszta?tów

Zabawki do sortowania kszta?tów zosta?y zaprojektowane, aby pomóc w doskonaleniu zdolno?ci motorycznych dziecka. Twoje dziecko nie tylko poznaje ró?ne kszta?ty, ale zapami?tuje je, odpowiednio dopasowuj?c ka?dy trójwymiarowy kszta?t do odpowiedniego otworu.

Shape Sorter Toys "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/364061720-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com / artyku?y / 2018/08/364061720-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/364061720-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com / artyku?y / 2018/08/364061720-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/364061720-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw, 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Zwi?ksz swoj? samoocen?, zdobywaj?c odpowiedni blok we w?a?ciwej dziurze.
 • Je?li twoje dziecko próbuje wstawi? kwadratowy blok w otwór w kszta?cie trójk?ta, mo?e zacz?? my?le? o rozwi?zaniu, wykorzystuj?c w ten sposób umiej?tno?ci rozwi?zywania problemów.
 • Twoje dziecko jest nara?one na bloki o ró?nej liczbie boków, wi?c ma ró?ne kszta?ty. Pomaga to Twojemu maluchowi rozwin?? koordynacj? r?ka-oko.

2. Polecane zabawki

 • Cegie?ki
 • Twórz zabawki w dopasowanych kolorach
 • Bloki z mi?kkiej tkaniny

Zabawki akcji / reakcji

Niemowl?ta w wieku siedmiu miesi?cy osi?gaj? nowy poziom odkry?, cudów i kreatywno?ci. Przyci?gaj? ich ró?ne d?wi?ki i odpowiednio reaguj?. Twoje dziecko b?dzie zafascynowane zabawkami, które wydaj? d?wi?ki, ?wiec? lub poruszaj? si? po naci?ni?ciu przycisków o ró?nych kolorach.

Action Toys "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/503837872-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/503837872-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/503837872-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/503837872-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/503837872-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

2. Polecane zabawki

 • Cegie?ki
 • Zabawki, które wytwarzaj? ?wiat?a i d?wi?ki, naciskaj?c przyciski
 • Skrzypi?ce zabawki

Wypchane zwierz?ta

W szczególno?ci te zabawki mog? by? ulubionym dzieckiem Twojego dziecka, poniewa? mo?na je przytuli?. Niemowl?ta mog? odkrywa? takie zabawki w bardzo bezpieczny sposób. Zabawki te nie wyrz?dzaj? ?adnej szkody poprzez ?ucie, ?ciskanie lub rzucanie nimi.

Pluszowe zabawki "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/170459420-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/articles / 2018/08/170459420-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/170459420-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/articles / 2018/08/170459420-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/170459420-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Te zabawki pomog? Twojemu dziecku lepiej poczu? jego trzymanie.
 • Dzi?ki wielu mi?kkim zabawkom do wyboru, Twoje dziecko rozpoznaje ró?ne mi?kkie zabawki na podstawie ich tekstury, kszta?tu i wagi.
 • Twoje dziecko mo?e chcie? bawi? si? konkretn? mi?kk? zabawk?, nosi? j?, a nawet z ni? spa?. Jest to znak przywi?zania u dziecka, który pokazuje jego rosn?cy rozwój spo?eczno-emocjonalny.
 • Mi?kkie zabawki mog? by? najlepszym przyjacielem i komfortem Twojego dziecka, gdy czuje si? zm?czony lub stawia go w sytuacji, gdy musi poradzi? sobie ze zmianami. Twoje dziecko odczuwa mi?o?? do swoich wypchanych zwierz?t.

2. Polecane zabawki

 • Misie
 • Mi?kkie lalki
 • Mi?kkie ksi??ki
 • Kolorowe lalki

G?o?ne i krzykliwe zabawki

Twoje male?stwo zostanie przyci?gni?te do tej zabawki, gdy si? porusza, emituje ?wiat?o i wydaje d?wi?ki. To ?wietny sposób na zapoznanie dziecka z muzyk? i ta?cem.

Noisy Toys "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/232105648-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/articles /2018/08/232105648-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/232105648-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/articles /2018/08/232105648-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/232105648-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Popraw umiej?tno?ci motoryczne, poniewa? Twoje dziecko reaguje na muzyk?, skacz?c.
 • Te zabawki maj? wiele przycisków, które naucz? malucha ró?nych d?wi?ków, naciskaj?c odpowiednie przyciski.

2. Polecane zabawki

 • Zabawki, które maj? wiele przycisków, które po naci?ni?ciu emituj? kolorowe ?wiat?a i d?wi?ki.
 • Zabawki, które dzwoni? lub maj? dzwony.
 • Skrzypi?ce zabawki.

Cegie?ki

Te zabawki pomagaj? dziecku pozosta? aktywnym i kreatywnym.

Bloki konstrukcyjne "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/237533668-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/237533668-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/237533668-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/237533668-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/237533668-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Popraw kreatywno?? i umiej?tno?ci poznawcze, buduj?c ró?ne struktury.
 • Rozwija umiej?tno?ci motoryczne, takie jak zbieranie, umieszczanie itp.

2. Polecane zabawki

 • Bloki z wyst?pami do monta?u i budowy konstrukcji.
 • Drewniane klocki z cyframi i alfabetami.
 • Skrzypi?ce bloki

Zabawki push

Te zabawki nie tylko zapewni? rozrywk? Twojemu dziecku, ale równie? pomog? mu w jego rozwoju fizycznym.

Zabawki push "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/144900316-h.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/articles /2018/08/144900316-h-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/144900316-h-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/articles /2018/08/144900316-h-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/144900316-h-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Popraw umiej?tno?ci motoryczne.
 • Poprawia koordynacj? r?ka-oko
 • Pomó? dziecku chodzi?

2. Polecane zabawki

 • Pieszych
 • Zabawki na kó?kach, takie jak samochody, wagony itp.
 • Zabawki, które mo?na ?atwo toczy? si? jak pi?ki

Zabawki ruchome i na kó?kach

Oprócz ?wiczenia mózgu dziecka równie wa?ne jest ?wiczenie cia?a.

Moving toys "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/373609126-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/articles /2018/08/373609126-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/373609126-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/articles /2018/08/373609126-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/373609126-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Popraw umiej?tno?ci motoryczne.
 • Koordynacja r?ka-oko
 • Popraw elastyczno?? i szybko??.

2. Polecane zabawki

 • Pieszych
 • Kulki z dzwoneczkami
 • Wagony turystyczne

Odgrywanie ról

Tego rodzaju zabawki pomagaj? dziecku zrozumie? ró?ne dzia?ania lub role na?laduj?c je.

Zabawki do odgrywania ról "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/547884895-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/08/547884895-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/547884895-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/08/547884895-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/547884895-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw , 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Lepsze zrozumienie ?rodowiska i tego, jak dzia?aj? doro?li.
 • Popraw komunikacj?

2. Polecane zabawki

 • Kij do krykieta i pi?ka
 • Przeprowad? symulowan? rozmow? przez telefon z zabawkami
 • Zestaw zabawkowy lekarza

Zabawki do k?pieli

Czasami dzieci tak naprawd? nie lubi? k?pieli. Mo?na to jednak zmieni? w zabaw?, wk?adaj?c do wanny gumowe zabawki.

Zabawki do k?pieli "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/79298197-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/79298197-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/79298197-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/79298197-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/79298197-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Twoje dziecko mo?e nauczy? si?, jak zabawki p?ywaj? w wodzie.
 • Nara?enie na ci??kie zabawki ton?ce w wodzie.

2. Polecane zabawki

 • Gumowe kaczki
 • ?odzie lub statki z zabawkami
 • Figurki stworze? morskich, takich jak delfiny, wieloryby itp. (tylko dla odpowiednich grup wiekowych)

Ksi??ki i puzzle

Ksi??ki i puzzle to narz?dzia edukacyjne, które mog? poprawi? rozwój poznawczy dziecka.

Ksi??ki i puzzle "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/290589587-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/08/290589587-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/290589587-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/08/290589587-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/290589587-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw , 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Rozwi?zanie problemu
 • Koordynacja r?ka-oko
 • Rozwój pami?ci
 • Dok?adny rozwój motoryczny

2. Polecane zabawki

 • Puzzle z bardzo du?ymi kawa?kami.
 • Cegie?ki
 • Ksi??ki z ma?ymi przyciskami, które wydaj? ró?ne d?wi?ki, w zale?no?ci od tematu.

Meble domowe

Niemowl?ta cz?sto lubi? i bawi? si? codziennymi przedmiotami w domu. Wszystko, co znajd?, jest traktowane jak zabawka.

Artyku?y gospodarstwa domowego "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/184043672-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com / artyku?y /2018/08/184043672-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/184043672-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com / artyku?y /2018/08/184043672-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/184043672-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Poprawia zdolno?ci motoryczne, takie jak czo?ganie si? w kierunku obiektu.
 • Twoje dziecko nauczy si? nazw ró?nych przedmiotów podczas zabawy z nim.

2. Polecane zabawki

 • Pojemnik na chusteczki dla niemowl?t: W?ó? szalik do pojemnika, aby dziecko mog?o je zdj??.
 • Koszyk – Popro? dziecko, aby wk?ada?o zabawki do koszyka. Pomo?e to w koordynacji koordynacji r?ka-oko.
 • Umie?? pojemniki o ró?nych rozmiarach z zabawkami, aby pomóc dziecku nauczy? si? trzyma?, przenie?? zabawki do innego pojemnika itp.

kulki

Jest to prosta, ale dynamiczna zabawka, z wieloma akcjami, od toczenia po odbijanie, i jest ?atwa do rzucania i kopania. Korzy?ci te mog? pomóc dziecku w rozwijaniu podstawowych umiej?tno?ci od najm?odszych lat.

Pi?eczki dla niemowl?t "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/1051928363-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/08/1051928363-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/1051928363-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y / 2018/08/1051928363-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/1051928363-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw , 1024px

1. Rozwój umiej?tno?ci

 • Popraw swoje zdolno?ci motoryczne podczas czo?gania si? na pi?ce.
 • Twoje dziecko mo?e rozwin?? koordynacj? r?ka-oko poprzez pi?k? poprzez odbijanie, toczenie itp.

2. Polecane zabawki

 • Softballs, które grzechotaj? / zapalaj? si?
 • Du?e i lekkie gumowe kulki
 • Puste plastikowe kulki

Zabawki do manipulowania i manipulowania

Takie zabawki wywo?uj? iskr? w kreatywnym umy?le Twojego dziecka i rozwijaj? jego komunikacj? i wyobra?ni? poprzez zabaw?. S? jasne, kolorowe i maj? ró?ne tekstury.

Puzzle numeryczne "width =" 1024 "height =" 700 "srcset =" https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/57937984-H.jpg 1024w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/57937984-H-768x525.jpg 768w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/57937984-H-218x150.jpg 218w, https://cdn.cdnparenting.com/ artyku?y /2018/08/57937984-H-696x476.jpg 696w, https://cdn.cdnparenting.com/articles/2018/08/57937984-H-614x420.jpg 614w "rozmiary =" (maksymalna szeroko??: 1024px) 100vw 1024px

Rozwój umiej?tno?ci

 • Popraw umiej?tno?ci poznawcze, gdy Twoje male?stwo dowie si? o ró?nych kszta?tach i kolorach.
 • Zdolno?? do kontrolowania zabawek, takich jak szczotkowanie w?osów zabawki lalki.

Polecane zabawki

 • Uk?adanka z gigantycznymi kolorowymi elementami
 • Zabawkowy zestaw do herbaty
 • Kolorowa zabawka pier?cieniowa

Co oznaczaj? etykiety z zaleceniami wiekowymi na zabawkach?

Kupowanie zabawek dla dzieci mo?e by? szczególnie trudne dla rodziców. Jest tak wiele do wyboru, ale czy te zabawki s? odpowiednie, bezpieczne i odpowiednie dla Twojego malucha? Oznaczanie wieku zabawek jest wskazan? metod?, która pomo?e ci dokona? w?a?ciwego wyboru dla potrzeb rozwojowych dziecka. Oto kilka wskazówek odzwierciedlaj?cych znaczenie oznacze? wieku na zabawkach:

 • Odzwierciedlaj?c, jak bezpieczna jest zabawka dla Twojego dziecka
 • Zabawki te przechodz? testy, upewniaj?c si?, ?e nie zosta?y wykonane z toksycznego materia?u
 • Zapewnienie, ?e zabawki s? wysoce niet?uk?ce
 • Bez ryzyka uduszenia
 • Doskona?a znajomo?? rozwoju dziecka.
 • Odkryj popularno?? tego rodzaju zabawki dla okre?lonej grupy wiekowej.
 • Wed?ug grup wiekowych niektóre z nich s? zabawkami edukacyjnymi dla 7-miesi?cznych dzieci.

Wskazówki dotycz?ce bezpiecze?stwa dziecka

 • Wybierz odpowiedni? dla swojego wieku zabawk? dla swojego malucha w zale?no?ci od jego rozwoju i zainteresowa?.
 • Zawsze lepiej jest kupowa? zabawki, które s? ?atwe do czyszczenia, poniewa? dzieci maj? zwyczaj wk?adania do ust wszystkiego, co znajd?.
 • Wszelkie plastikowe opaski wokó? zabawki nale?y wyrzuci?, poniewa? grozi to uduszeniem.
 • Zabawki powinny by? sprawdzane pod k?tem ostrych kraw?dzi. Pluszaki mog? by? wykonane z metalowych drutów.
 • Ka?da rozbita zabawka powinna zosta? natychmiast wyrzucona, aby unikn?? obra?e?.
 • Je?li Twoje dziecko ma mniej ni? 1 rok, wybierz zabawki, które s? lekkie, mi?kkie i kolorowe oraz wykonane z nietoksycznych materia?ów.
 • Twoje starsze dziecko powinno si? uczy?, aby trzyma? swoje zabawki z dala od m?odszego rodze?stwa, zw?aszcza je?li zabawki te s? wykonane z mniejszych cz??ci.
 • Nie zostawiaj ich samych z zabawkami podczas k?pieli, poniewa? mog? utopi? si?, je?li nie b?d? nadzorowane.

Jak pomóc dziecku w nauce podczas zabawy?

Twoje dziecko zacznie komunikowa? si? z tob? za pomoc? gestów, takich jak kiwanie g?ow?, wskazywanie i machanie. W tym wieku dzieci ucz? si? podczas raczkowania. Eksploracja jest kluczem. Oprócz czo?gania mog? siedzie? samotnie i próbowa? wsta?, trzymaj?c si? mebli. Oto, co nale?y zrobi?, aby poprawi? jako?? uczenia si? dziecka.

 • Czytaj dziecku ksi??ki, które s? kolorowe i maj? ciekawe ilustracje. Wska? przedmioty w ksi??ce, które Twoje dziecko codziennie widzi w prawdziwym ?wiecie.
 • Naucz swoje ma?e piosenki akcji, takie jak ?Itsy Bitsy Spider? lub ?Twinkle Twinkle Little Star?.
 • Pozwól dziecku chwyta? i eksplorowa? artyku?y gospodarstwa domowego na wyci?gni?cie r?ki.
 • Zabierz swojego malucha na spacer po parku i wska? ró?ne przedmioty, aby pomóc mu po??czy? s?owa ze zdj?ciem.
 • Komunikuj si? z dzieckiem, reaguj?c na jego d?wi?ki.
 • Zaoferuj maluchom ró?norodne potrawy o ró?nych fakturach.

Jak wybra? najlepsze zabawki dla swojego 7-miesi?cznego dziecka

Po siedmiu miesi?cach dziecko nie jest zadowolone z po?o?enia si? w jednym miejscu. Chce si? porusza? i odkrywa? dla siebie. Rozwój wczesnego dzieci?stwa opiera si? na eksploracji i eksperymentach. Wybieraj?c odpowiedni rodzaj zabawki dla swojego malucha, warto pomy?le? o wiele wi?cej, poniewa? ma to wp?yw na wczesny rozwój. Oto niektóre opcje gry dla Twojego dziecka:

 • Zabawki, które s?u?? jako gryzaki, s? idealne, poniewa? Twoje dziecko ma swój pierwszy z?b.
 • Zabawki, które anga?uj? dziecko w wysokie krzes?o podczas wykonywania zada?.
 • P?ywaj?ce, tryskaj?ce i piszcz?ce zabawki do k?pieli sprawiaj?, ?e czas k?pieli jest przyjemno?ci? dla najm?odszych. Rozwija swoje zdolno?ci motoryczne, próbuj?c z?apa? te zabawki.
 • Zabawki, które stanowi? wyzwanie psychiczne, ale nie frustruj? Twojego malucha.
 • Zabawki nale?y kupowa? od wiarygodnej firmy, musz? by? trwa?e i odpowiednie dla wieku.

Niezb?dne jest zach?canie dziecka do nauki, kreatywno?ci i rozwijanie jego ciekawo?ci. Jest w wieku, w którym chc? fizycznie zbada? swoje otoczenie. Te zabawne sposoby na wi?? z dzieckiem przyczyniaj? si? do d?ugoterminowych korzy?ci rozwoju psychicznego i fizycznego.

Przeczytaj tak?e: 10 najlepszych domowych zabawek dla dzieci